امروز   یکشنبه   مورخ   06/مهر/1399  

جدول تفکیک عناوین پست های سازمانی

و بخش شغلی

 

واحد

عنوان پست سازمانی

بخش شغلی

دفتر مدیر عامل

مسئول دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

30000-10000

متصدي امور دفتري و كاربررايانه

20000- 10000

حسابرسی و نظارت مالی

کارشناس مسئول حسابرسی و نظارت مالی

30000

کارشناس حسابرسی و نظارت مالی

30000

اداره

 امور حقوقی

 و قراردادها

 و رسیدگی به شکایات

رئیس اداره امورحقوقی وقراردادها ورسیدگی به شکایات

30000

کارشناس حقوقی

30000

کارشناس املاک

30000

کمک کارشناس

10000

اداره

آمار و فن آوري اطلاعات

رئیس اداره آمار و فن آوري اطلاعات

40000

کارشناس

40000

کمک کارشناس

20000

گروه

تحقیقات و بهره وری

رئیس گروه تحقیقات و بهره وری

40000- 30000

کارشناس بهره وری

40000- 30000

اداره

خدمات مشترکین و درآمد

رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد

30000

کارشناس

30000

کمک کارشناس

10000

اداره

روابط عمومی و آموزش همگانی

رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی

30000

کارشناس

30000

کمک کارشناس

10000

اداره

حراست و امور محرمانه

رئیس اداره حراست و امور محرمانه

30000

کارشناس

30000

کمک کارشناس

10000

 

 

 عنوان پست : مسئول دفتر هيات مديره  و مدير عامل

 رشته شغلی : مسئول خدمات دفتری /كارشناس امور اداري

 واحد سازماني : حوزه مديريت

 بخش شغلي :  30000- 10000

 مدرك تحصيلي : دیپلم و بالاتر

 رشته تحصیلی: اداري، مديريت

عناوین وظایف و مسئوليتها :

-       پاسخگوئي مناسب به تلفن هاي دفتر و مراجعين حضوري

-       هماهنگي و تعيين وقت ملاقات هاي حضوري اشخاص با مدير عامل

-       انجام اقدامات لازم به منظور تنظيم برنامه ملاقات و تعيين وقت جلسات داخلي و خارجي مدير عامل

-       تنظيم صورتجلسات مربوطه وپيگيري به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات

-       ارائه نامه هاي وارده وگزارش موارد مهم جهت ملاحظه مدير عامل بصورت روزانه

-       ابلاغ دستورات ، نامه ها و مراسلات به واحدهاي ذيربط حسب مورد

-       پيگيري تلفني امور محوله با سازمانها ، ادارات ، نهادها و موسسات دولتي و مركزي

-       تهيه پيش نويس مكاتبات و نامه هاي ضروري

-       جمع آوري و آماده نمودن اطلاعات مورد نياز مدير عامل و تهيه گزارشات و جداول آماري

-       هماهنگي جهت تعيين وقت مدير عامل جهت مصاحبه با مطبوعات و رسانه هاي تصويري با همكاري روابط عمومي

-       انجام پيگيري هاي لازم جهت تايپ نامه هاي فوري و ضروري مربوطه از طريق مسئول دفتر

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : متصدي امور دفتري، بايگاني و كاربررايانه

 رشته شغلی : منشی و ماشین نویس

 واحد سازماني : حوزه مديريت عامل و ساير حوزه ها

 بخش شغلي :   10000- 20000

 مدرك تحصيلي :  دیپلم  و فوق دیپلم

 رشته تحصیلی: __

عناوین وظایف و مسئوليتها :

-       دريافت و ثبت مكاتبات در دفتر یا رايانه

-       تفكيك و توزيع مكاتبات حسب مورد

-       پاسخگويي به مراجعين نسبت به اقدامات انجام شده و پيگيري براي تسريع در اقدامات مربوطه 

-       تايپ نامه ها ، صورتجلسات و گزارشات و كنترل آنها و ارائه جهت امضاء مدير عامل

-       كنترل ضمائم نامه ها و مكاتبات

-       اقدام در جهت تكثير بخشنامه ها و سوابق و ابلاغ مصوبات به واحدها

-       تشكيل فايل و پرونده هاي مختلف بايگاني بر اساس نيازهاي واحد و بايگاني مدارك و سوابق در پرونده هاي ذيربط

-       تنظیم دفتر راهنماي بايگاني و مراقبت در حفظ و نگهداري بايگاني

-       تحويل و ارائه نامه ها و اسناد به مسئولين ذيصلاح و پيگيري جواب نامه ها

-       همكاري در امحاء اوراق و اسناد زائد

-       تهيه درخواست لوازم و ملزومات اداري براي واحد و توزيع بين كاركنان

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس مسئول حسابرسی و نظارت مالی  

 رشته شغلی : کارشناس متخصص اداری و مالی

 واحد سازماني : حسابرسي و نظارت مالی 

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: مديريت مالي، حسابداري، اقتصاد

عناوین وظایف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       تنظیم برنامه های حسابرسی و نظارت مالی

-       همكاري لازم در خصوص تفريغ بودجه و مقايسه آن با بودجه مصوب

-     اجرای برنامه های حسابرسی و نظارت مالي در مورد کلیه فعالیتهای مالی به منظور حصول اطمینان از وجود روشها، مقررات و کنترلهای مالی، بکارگیری موثر و صحیح روشها و کنترلها و کارآمدی کنترلها

-    ممیزی واحدهای تابعه نسبت به ثبت صحیح و به موقع فعالیتها در دفاتر و مدارک حسابداری، صحت و قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده

-       رسيدگي توأمان به عمليات واحدها ، فعالیتها و افراد از طریق مقایسه گزارشات عملکرد با منابع و امکانات موجود

-       ارزیابی عملکرد اقتصادی ، مالی و کارایی واحدهای آب و فاضلاب و تهیه گزارشات تحلیلی

-    ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه از طریق تجزیه و تحلیل شاخصهای کارایی، بهره وری، نیروی انسانی و دیگر نسبتهای مالی و عملیاتی و هماهنگی فعالیتهای انجام یافته با خط مشی تعیین شده

-       تهیه گزارشات لازم و تجزیه و تحلیل ها در مورد رسیدگی های انجام شده و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود عملکرد

-       همکاری با حسابرسان مستقل در مورد رسیدگیها و برنامه های حسابرسی آنها، همکاری با بازرس قانونی

-       دریافت گزارش بازرسی قانونی شرکت و اعلام نظر پیرامون آن و ارائه گزارش به مدیر عامل

-       انجام ماموریتهای لازم جهت بازرسی واحدهای تابعه و ارزیابی عملکرد واحدها و افراد مسئول

-       مراقبت و نظارت بر حسن انجام كار و هر گونه مطالعه و رسیدگی خاص ارجاعي از سوی مدیر عامل

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : رئیس اداره امور حقوقی وقراردادها و رسیدگی به شکایات 

 رشته شغلی : کارشناس حقوقی

 واحد سازماني : حوزه مدیریت عامل 

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: حقوق قضايي      

عناوین وظایف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       جمع آوری و بررسی اطلاعات مورد لزوم جهت ارائه نظرات مشورتی و استفاده در لوایح دفاعیه های قانونی

-    پیگیری امور درخصوص اقامه دعوی، تهيه وتنظیم و ارائه دادخواست مربوط به دعاوی کیفری،حقوقی وجزائی علیه افراد درمراجع قانونی و دفاع و پاسخگوئی به امور مربوط به دعاوی مطروحه علیه شرکت و تهیه لوایح مربوط تا حصول نتیجه نهائی

-       رسیدگی به شکایات واصله با همکاری واحدهای ذیربط

-       شرکت در جلسات دادرسی جهت دفاع از حقوق شرکت

-       مراجعه به متعهدین وظهر نویسان اسنادوبدهکاران شرکت وانجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت

-       رسیدگی وانجام تحقیقات لازم درمواردتجاوزبه اراضی وحريم منابع ودیگر مواردی که منافع شرکت را شامل می شود

-    بررسی مدارک، اسناد مالكيت، تملك اراضي،  اجاره نامه ها ، قراردادها و صورتجلسات از نظر انطباق با مقررات مدون شرکت

-    اقدام وپیگیری مواردمربوط به استفاده  غیر مجاز از شبکه آب و فاضلاب ، استملاک اراضی و تجاوز به حریم منابع و تجهيزات و تأسيسات

-       تهیه متن قراردادهای منعقده در خصوص خرید و فروش و اجاره با همكاري واحدهای ذیربط

-       ارایه نظریات مشورتی به مدیریت سازمان و واحدهای مختلف شرکت

-       رسیدگی و اظهار نظر در سایر موارد حقوقی مورد نياز شركت

-       نظارت بر مستند سازي كليه مدارك املاك و مستغلات شركت و تهیه شناسنامه

-       نظارت بر جلسات مزايده و مناقصه حقوقي

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس حقوقي

 رشته شغلی : کارشناس حقوقی

 واحد سازماني : اداره امور حقوقی وقراردادها و رسیدگی به شکایات 

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: حقوق قضايي      

عناوین وظایف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       جمع آوری و تنظیم اطلاعات جهتاستفاده در متن لوايح، دادخواست ها و دفاعيه ها

-       جمع آوری و تنظیم اطلاعات جهت ارائه نظرات و آراء مشورتی در پاسخ به پرسشهای بعمل آمده 

-       مراجعه به متعهدین و ظهر نویسان اسناد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت

-       شرکت در جلسات دادرسی در صورت لزوم

-       مراجعه به دفتر خانه های اسناد رسمی به منظور تنظیم پیش نویس متن قراردادها و سایر اسناد شرکت

-       تهیه گزارشات حقوقی لازم در مورد دعاوی آراء قراردادهای صادره و طبقه بندی و ثبت آنها

-       تفکیک عرایض و شکایات واصله و ارجاع به واحدهای ذیربط

-       جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مربوط به معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی

-       همكاري باواحدبازرگاني وبررسی اطلاعات مربوط به بازارکالاهای موردنیازوتهیه وتائید پیش نویس ومتن نهایی قراردادها

-       همکاری با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به منظور تعیین استاندارد کالا

-       نـظارت بر اجرای تعهدات موسسات طرف قرارداد و ایفای تعهدات شرکت در قبال موسسات طرف قراردادها

-       فراهم نمودن شرایط لازم جهت عقد قرارداددرزمینه های خریدلوازم عمده،پیمانکاری خدمات مهندسی مشاورو...

-       حضور فعال در کمیسیون معاملات وکمیسیونهای تحویل موقت و قطعی و تطبیق کارهای انجام شده با مفاد قرارداد

-       آشنایی کامل با قوانین و مقررات و معافیتهای مالیاتی

-       دریافت و رسيدگي به شكایات واصله به شركت

-       رسيدگي و بررسي شكايات منعكس شده در رسانه ها، صندوق پيشنهادات، پست صوتي و الكترونيكي

-       تهيه متن پاسخ به شكايات وپيگيري مواردي از شكايات كه به حيطه فعاليتهاي ساير واحدهاي شركت مربوط مي گردد

-       همكاري در تنظيم گزارش آسيب شناسي موضوعات مربوط به شكايات

-       همكاري با امور اداري جهت تنظيم متن پاسخ به شكايات كاركنان و بازنشستگان

-       ارتباط با ساير واحدها در خصوص شكايات و تنظيم فرمهاي نظر سنجي و بررسي و تحليل فرمهاي واصله

-       همكاري با كميسيون تحول و ارتقاء سلامت اداري

-       همكاري با واحد روابط عمومي جهت تهيه و تنظيم فرمهاي نظر سنجي و پاسخگويي به شكايات واصله

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس املاک

 رشته شغلی : کارشناس حقوقی

 واحد سازماني : اداره امور حقوقی وقراردادها و رسیدگی به شکایات 

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: گروه حقوق

عناوین وظایف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       انجام امور مربوط به تحصيل و تملك اراضي كه در برنامه و اهداف توسعه شركت پيش بيني گرديده

-       مراجعه به متعهدین و ظهر نویسان اسناد و بدهکاران شرکت و انجام اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق شرکت

-       مراجعه به دفتر خانه های اسناد رسمی جهت نقل و انتقال اموال املاك مربوطه

-    مشارکت درپیگیری موارد مربوط به استملاک اراضی وتجاوز به حریمها و اراضی و حوادثی که زیان آن متوجه شرکت می شود 

-    همکاری با مدیریتهای ذیربط سازمان در مراجعه به شهرداریها و ادارات ثبت و دوائر دولتی دیگر و کمیسیونهای کار جهت اخذ مجوز ساختمان ، برگ عدم خلافی ، مفاصا حساب ، نوسازی ثبت رسمی صورتجلسات مجامع

-       تهیه گزارشات حقوقی لازم در مورد دعاوی آراء قراردادهای صادره و طبقه بندی و ثبت آنها

-       مستند سازي كليه مدارك املاك و مستغلات شركت و ايجاد شناسنامهو ارائه آمار مستند سازي

-       شرکت در جلسات دادرسی در صورت لزوم

-       تهيه آرشيو مناسب اسناد مالكيت و نگهداري اسناد

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کمک کارشناس

 رشته شغلی : کمک کارشناس حقوقی

 واحد سازماني :دفترامورحقوقی،تحصيل وتملك اراضي- دفتر قراردادها 

 بخش شغلي :   10000- 20000

 مدرك تحصيلي :  دیپلم – فوق دیپلم 

عناوین وظایف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       دریافت و ثبت مکاتبات و قراردادها در دفتر ، توزیع نامه ها و قراردادها به واحدهای ذیربط

-       بایگانی مدارک وسوابق در پرونده های مربوط به بانک اطلاعاتی، پاسخگویی به مراجعین نسبت به اقدامات انجام شده

-       همكاري در تهيه لوايح، دفاعيه و دادخواست ها جهت طرح در مراجع قانوني

-    تهیه پیش نویس قراردادها ومکاتبات داخلی وخارجی شامل بانکها، ذیحسابی، پیمانکاران، مشاوران و سازمان تامین اجتماعی 

-    انجام مراحل بـرگزاری مناقصه و مزايده شامـل تـهیه و ارسال آگهی بـه روزنـامه ، تهیه فروش اسناد مناقصه و مزايده ، دریافت و جمع آوری پاکات و پیشنهادات، قیمت و اسناد مناقصه و مزايده ، تنظیم پیش نویس صورتجلسه، برگزاری کمیسیون مناقصه و مزايده

-       مشارکت در برگزاری جلسات ترک تشریفات مناقصات و مزايده

-       نگهداری اسناد و مدارک و پرونده هاي حقوقي

-       نگهداري صورتجلسات دادرسي

-       تفکیک وظایف ارجاعی مدیر دفتر

-        انجام ساير امور محوله

-        

 عنوان پست : رئیس اداره آمار و فن آوری اطلاعات

 رشته شغلی : مدیر فرابری داده ها

 واحد سازماني :اداره آمار و فن آوري اطلاعات

 بخش شغلي :   40000 - 30000

 مدرك تحصيلي : لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: كامپيوتر، رياضي و آمار

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ کردن برنامه های دفتر با خط مشی و سیاستها

-       ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها

-    بررسی و تائید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات و هماهنگی جهت حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری

-    پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد

-    نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعاتو استقرار شبکه رایانه ای جهت تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان

-    نظارت بر طراحی گردش اطلاعات واجرای سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

-       نظارت بر تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات

-       ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران

-       نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

-       نظارت بر جمع آوري آمارو اطلاعات و پردازش اطلاعات

-    برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط

-       نظارت بر آشنا سازی و راهنمائی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری )

-       نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مرجع ذیربط

-        انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس  

 رشته شغلی : کارشناس رایانه

 واحد سازماني : اداره آمار و فن آوری اطلاعات

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: كامپيوتر، رياضي

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       طراحی شبکه رایانه طبق مشخصات فنی مورد نیاز

-       پیش بینی و برآورد قیمت سخت افزار پروژه های رایانه ای و یا مراکز کنترل و تهیه کلیه تجهیزات سخت افزاری

-       نصب مرکز کنترل شبکه رایانه ای بر اساس برنامه و نیاز شرکت

-       نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش کارآئی دستگاهها و تعویض قطعات مورد نیاز

-    شناسائی سیستمهای معیوب شبکه ای و تعمیر و تعویض قطعات معیوب رایانه و تهیه مشخصات کلیه دستگاهها و تشخیص و تعیین نیازهای موجود سیستمهای کامپیوتری از طریق بازدیدهای دوره ای و انجام اقدامات پیشگیرانه

-    انجام اقدامات لازم جهت بالابردن ظرفیت های سخت افزاری و برآورد و تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز و انطباق خریدهای انجام شده با مشخصات و استانداردهای فنی 

-       تامین خطوط ارتباطی مخابرات داده ها

-       در اختیار قراردادن امکانات شبکه جهت مدیران و کارشناسان و استفاده کنندگان مختلف ستادی

-       مطالعه و بررسی و شناسائی نرم افزارهای مورد نیاز شرکت و تداوم در بهبود نرم افزاری

-       مطالعه در مورد نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تهیه و پیشنهاد فرمهای لازم

-       همکاری در تهیه و طراحی فرمهای مورد نیاز ورود و دریافت اطلاعات با واحدهای سازمانی

-    جمع آوری اطلاعات از سیستم های موجود و تجزیه و تحلیل آنها و مشخص نمودن اهداف سیستم ها و طرح ریزی سیستم مناسب و تعیین مسیر منطقی هر یک از برنامه ها

-    تهیه و تنظیم پیش نویس متون فنی مربوط به فرابری داده ها و دریافت مشخصات کلی برنامه ها و تعیین جزئیات (شامل بررسی ورودیها، طراحی رکوردها و فیلدها ، جداول خروجی و فایلهای اطلاعاتی و ... ) و بر اساس آن انتخاب بسته های نرم افزاری مورد نیاز سازمان 

-    همـکاری بـا طـراحان و بـرنامه نویسان به منظور تـهیه و پیاده سازی برنامه های کاربردی مورد نیاز و ارتباط با مراکز نرم افزاری جهت پشتیبانی سیستمها

-       تهیه و ایجاد سیستمهای نرم افزاری جدید یا بهبود دستگاههای موجود

-       تهیه برنامه زمانی اجرای پروژه های سیستم، تعیین نیازمندیهای پرسنلی و نیازهای آموزشی برای پروژه های سیستم

-       رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آیند

ایجاد و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی و آزمایش صحت عملکرد و تهیه گزارشات لازم

-    حفاظت از داده ها و سیستم های اطلاعاتی و تعیین فرمهای ورودی و خروجی و عملکردهای سیستم و توسعه روشهای کنترل و حفاظت بانکهای اطلاعاتی بر اساس دستور العمل تهیه شده

-    آشنا ساختن ، آموزش و راهنمائی کارشناسان و استفاده کنندگان مختلف برای استفاده موثر از بانک های اطلاعاتی ، نرم افزارهای مورد استفاده و امکانات شبکه کامپیوتری

-     اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به همراه عهده داری مسئولیت ورود اطلاعات مربوط به گزارشات سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

-       طراحی گردش اطلاعاتی درسازمان وتدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات موردنیازوطبقه بندی آمارواطلاعات وخروجیها

-    جمع آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده بر اساس خروجی سیستم و نظارت بر ارسال بموقع اطلاعات

-    انجام محاسبات آماری و ریاضی مورد لزوم و ارائه گزارشات ادواری و آمار توجیهی در خصوص طرحها و بررسی اولویت اجرای آنها از دیدگاه اقتصادی

-       رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران شرکت در زمینه سخت افزار براساس قرارداد و انطباق آن با پیشرفت کار

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : اپراتور    

 رشته شغلی : اپراتور – کاربررایانه  

 واحد سازماني : اداره آمار و فن آوری اطلاعات

 بخش شغلي :   20000

 مدرك تحصيلي :  دیپلم و فوق دیپلم

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       آشنایی با شبکه های کامپیوتری و نحوه استفاده از شبکه و امکانات مربوطه

-       انجام عملیات مربوط به ورود و انتقال کلیه اطلاعات در کامپیوتر در نرم افزارهای مختلف

-       آشنایی با کامپیوترهای شخصی و تجهیزات و لوازم جانبی

-       آشنایی کامل با نرم افزارهای مورد استفاده

-       جمع آوری و استخراج اطلاعات بر اساس روشهای تعیین شده

-       کنترل اطلاعات با استفاده از لیستهای کامپیوتری و ترمینالها

-       طرح اشکالات و ارائه پبشنهادات جهت رفع آنها و ردیابی نواقص و اختلالات و تشخیص علت آنها

-       تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی فعالیتهای مربوطه و انجام دادن کلیه پرینتهای لازم در حوزه معاونت

-       جاری نگهداشتن اطلاعات و نمودارهای آماری و تهیه آمار و نمودارهای مورد لزوم

-       آماده کـردن دستـگاهها وحفـظ ونـگهداری وسایـل وتجهیزات شـامل کامپـیوتروچاپگرکه دراختیار