امروز   دوشنبه   مورخ   10/آذر/1399  

عناوین پست های سازمانی

حوزه معاونت طرح و توسعه

 

واحد

عنوان پست سازمانی

بخش شغلی

دفتر معاونت

معاون طرح و توسعه

40000

متصدي امور دفتري و كاربر رايانه

10000

اداره

نظارت بر طرحهای

آب و فاضلاب

رئيس اداره نظارت بر طرحهاي آب و فاضلاب

40000

کارشناس امور آب

40000

کارشناس امور فاضلاب

40000

کمک کارشناس فنی

20000

اداره

بررسيهاي فني و مطالعات

رئيس اداره بررسيهاي فني و مطالعات

40000

کارشناس مطالعات فني و طراحي

40000

کمک کارشناس فنی

20000

اداره

طرح و برنامه

رئيس اداره طرح و برنامه

40000- 30000

كارشناس امور طرحها

40000- 30000

كارشناس امور پيمانها

40000- 30000

كمك كارشناس فني

20000

عناوین وظائف و مسئوليتها :

 

- همكاري در انجام مـطالعات مربوط به جـمعيت،امور اجتـماعي و اقـتصادي از نقطه نظر شناسايي و تأمين منابع آب وارائه گزارشات لازم

- گرد آوري آمار و اطلاعات منابع آب روستايي و اقداماتي كه در جهت توسعه تأسيسات و ظرفيت هاي آب و فاضلاب و بهره برداري از آن صورت گرفته و تجزيه و تحليل آن

- پيگيري امور مربوط به اخذ پروانه بهره برداري از منابع آب در سطح استان براي تأمين روستاهاي تابعه

- تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه ، ميان وبلند مـدت توسعه درجهت تامين و استفاده بهينه از منـابع آب در چارچوب سياست ها ، خط مشي ها و برنامه هاي كلي ابلاغی

- مطالعه ، طراحي و اجراي مراحل مختلف پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي و تعيين نحوه كاربرد استانداردهاي فني و زيست محيطي در احراي طرحها

- طراحي خطوط انتقال ،شبكه توزيع،تصفيه خانه ها، ايستگاههاي پمپاژ،سيستم هاي آبگيري ازرودخانه ها ، كانال ها و … ، سازه هاي فلزي ، بتني ، سنگي و … در محدوده جغرافيايي شركت

- بررسي و ارزشيابي و تصويب نهايي نقشه ها، طرحهاي مطالعه شده آب و فاضلاب در سطح شركت

- انجام برنامه زمان بندي نحوه پيشرفت پروژه و نظارت بر عمليات اجرايي پروژه ها، طرحها و برنامه هاي مصوب بر اساس نقشه هاي اجرايي و ارائه گزارشات موردي و ادواري از پيشرفتهاي اجرايي

- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد دستور العمل هاي اجرايي نحوه بهره برداري از پروژه هاي مصوب

- بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه بهينه سازي ، توسعه و بازسازي شبكه آب و فاضلاب روستايي

- رسيدگي و تاييد صورت وضعيت ها و پيش رفت فيزيكي پروژه ها

- توجيه ، تشريح و حل و فصل مسائل فني خاص طرحها قبل از اجراء و انجام اصلاحات احتمالي حين اجراء

- تهيه اسناد مناقصه و شرايط خصوصي پيمان، طرحها و پروژه هاي شركت

  - اعمال نظارت عاليه بر نحوه اعمال مسئوليت هاي حفاظت، ايمني و سلامت كار در فعاليت هاي مربوط

 

 عنوان پست :معاون طرح و توسعه 

 رشته شغلی :مدیر تجهیزات و تأسیسات آب و فاضلاب

 واحد سازماني :حوزه مدیريت عامل

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :   لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-   تعیین هدفهای قابل حصول درزمینه توسعه تاسیسات وظرفیت های آب وفاضلاب روستايی درحيطه مسئوليتهاي استاني

-   نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت و برنامه هاي جامع منطقه اي استان با مشاركت واحدهاي ستادي و شعب و پيگيري و دفاع از آن تا مرحله تصويب و ابلاغ از طريق مراجع قانوني ذيربط

-   همكاري در تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت و تعیین اولویت طرح ها و برنامه هاي مربوط و ارائه به مدیریت عامل

-   نظارت بر اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها در حيطه روستاهاي استان

-     نظارت بر رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحهاي شركت

-     استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی در حوزه مسئولیت

-     بررسي و تصویب نهایی نقشه ها، طرحها و پروژههای آب و فاضلاب

-     توجه به مدت زمان شروع طرحها تا مرحله بهره برداری و ارائه نظرات اصلاحی در جهت پیشبرد کارها

-   برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب روستايی، احداث مخازن سرویس و ذخیره آب، عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب،تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی

-   برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه ها و تاسیسات جنبی

-     انجام بازدیدهای منظم از وضعیت پیشرفت پروژه­ها و ارائه راهنمائی و صدور دستورات لازم

-   بررسی وتحلیل مستمرگزارشات واطلاعات وآمارجمع آوری شده به منظورمطابقت نتایج بااهداف وبرنامه های مصوب و تائید آمارهای پیشرفت عملیات پروژه­های توسعه­ای

اتخاذ تدابیر لازم به منظور تصحیح اقدامات و روش های اجرائی و ارائه گزارش به مدیر عامل

-     نظارت بر برآورد هزينه اجراء پروژه

-   تهیه اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان ، طرحها و پروژه های شرکت و همچنین تعیین و تائید شرایط خصوصی پیمانها و همکاری در برگزاری مناقصه های مربوطه

-     بررسی مشکلات و تنگناههای طرحهای آب و فاضلاب و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع آنها

-     برنامه ریزی و نظارت برای تخصیص بهینه منابع عمرانی به طرحهای اجرائی

-   نظارت بر اجرای مقررات و دستور العمل های فنی ،محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات و سایر تکالیف و مصوبات مجامع عمومی و شرکت مادر تخصصی

-   تدوین واستمرار روشها وسیستمهای کنترل داخلی درزمینه انتخاب پیمانکاران ومشاوران،تامین کنندگان تجهیزات

-   اعمال نظارت عاليه بر نحوه اعمال مسئوليت هاي حفاظت، ايمني و سلامت كار در فعاليت هاي مربوط كه به صورت اماني و يا پيماني انجام مي گردد

-   برنامه ريزي و نظارت بر بازسازي و توسعه شبكه ها و تأسيسات آب و فاضلاب

 

 عنوان پست :رئيس اداره بررسيهاي فنی و مطالعات  

 رشته شغلی :کارشناس متخصص فنی و مهندسی

 واحد سازماني :معاونت طرح و توسعه  

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :   لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-     تهیه و یا تائید طرحهای شبکه هاي توزيع و تأمين آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شركت

-   بررسي و کنترل مطالعات و طراحي نقشه های مربوط به شبکه ها و لوله گذاری ، انتقال، جمع آوری، حفاری،  مخازن، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب، ساختمانهای اداری و انبار و طرحهای جلوگیری از خسارت و پرت آب

-     ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرائی

-   همكاري در جهت تهیه اسناد مناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردهاوضوابط مربوط

-   همكاري در تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه

-  نظارت برکارهای ارائه شده مهندسین مشاوروغیره براساس قراردادهای منعقده ، بررسی، تجزیه و تحلیل گزارشات آنها

-    اقدام در جهت تحويل پروژه هاي انجام گرفته

-  هماهنگی باواحدهای اجرائی به منظوراصلاح طرحهای درحین اجراءوپیشنهادات سازنده درجهت­گردش­کاری مطلوب

-  نظارت بر انجام محاسبات فنی و ايمني طرحهای آب و فاضلاب، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرحهای شبکه ، مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع

-    نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور

-   مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای آب و فاضلاب و تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرحهای مطالعاتی ، نقشه برداری ، اجراء و بهره برداری آب و فاضلاب

-   شرکت درجلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرحهای آب و فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود

-     پیگیری تشکیل جلسات کمیته فنی و بررسی وتصویب نهایی نقشه ها ، پروفیلها ، طرحها و پروژه های آب و فاضلاب

-   کنترل، بررسی و تأئيدوضعیتهای موقت و قطعی ارائه شده مشاوران در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تائید آنها

-     تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات

-     نظارت بر نگهداری نقشه ها در آرشیو فنی دفتر طراحی و استفاده از آنها در مواقع مورد نیاز

-    انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست :کارشناس مطالعات فني و طراحی

 رشته شغلی :مهندسي ساختمان

 واحد سازماني :اداره بررسيهاي فنی و مطالعات  

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :لیسانس و بالاتر  

 رشته تحصیلی: عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت دستور كار از مقام مافوق

-     آشنايي با دستورالعملها و بخشنامه ها و...

-   استفاده از کاتالوگها و مدارک فنی و همچنین نقشه های مربوطه در انجام عملیات تعمیرات تاسیسات آب وفاضلاب

-   ارائه طرح وتهیه نقشه مربوط به شبکه ها ولوله گذاری، خطوط انتقال، جمع آوری، حفاری چاهها، مخازن، ایستگاههای پمپاژ ، تصفیه خانه ها ، تاسیسات آب و فاضلاب و ساختمانهای اداری و انبار و ارائه طرحهای جلوگیری از خسارت تاسیسات و پرت آب

-   انجام محاسبات فنی طرحهای آب وفاضلاب ، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز کارها و مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوطه و انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرائی

-     طراحی و برآورد سیستمهای انتقال و شبکه توزیع آب

-     طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی ابنیه فنی مخازن

-     هماهنگی و همكاري لازم­ درتنظیم موافقت نامه­های مربوط به طرحهای آب و فاضلاب

-     بازدید از محل اجرای طرح و بررسي و تجزيه و تحليل مشخصات فني و عمومي مورد انتظار طرحهاي آب

-     کنترل و راهبری کارهای مشاوران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

-   ارائه نظرات کارشناسی درخصوص جایگزینی تجهیزات موادوقطعات درموارداضطراری وعدم دسترسی به نمونه اصلی

-   ایجاد ، ابقاء و استمرار روشهای عملیاتی در جهت هماهنگ کردن و استاندارد نمودن تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسیسات آب و فاضلاب

-     نظارت بر نقشه برداری و نقشه کشی وکنترل نقشه های پیلت و پیاده کردن آنها

-   انجام امور مربوط به تنظیم گزارشات توجیهی در مورد طرح مقدماتی و دریافت نقشه های ترسیم شده جهت مطالعه و اظهار نظر و انجام اصلاحات لازم و تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیلهای لازم

-     برآورد هزینه کارهای متفرقه شامل نصب انشعاب آب و فاضلاب ، سازه ای و غیره

-     متره و برآورد و تهیه اسناد طرحهای آب و فاضلاب

-   رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارشات ماهیانه پیشرفت و کار و تهیه صورت وضعیت ها و حصول اطمینان از انجام تعهدات مشاوران

-   انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست :كمك كارشناس فني

 رشته شغلی :تکنسین نقشه برداری – نقشه کش و طراح

 واحد سازماني :اداره بررسيهاي فنی و مطالعات  

 بخش شغلي :   20000

 مدرك تحصيلي :  ديپلم - فوق دیپلم

 رشته تحصیلی:  راه و ساختمان، نقشه كشي و نقشه برداري، رياضي، كارتوگرافي

عناوین وظائف و مسئوليتها : 

-     دريافت دستور كار از مقام مافوق

-     بازدید محل به منظور جمع آوری اطلاعات جهت نقشه برداري

-     انجام بررسیهای مقدماتی در مورد نحوه انجام کار و مصالح مورد نیاز و راههای استفاده بهینه از آنها

-   همكاري در تهیه نقشه های مورد نیاز شبکه های آب و فاضلاب، ثبت تغییرات و اصلاح  در نقشه های اصلی تهیه شده با استفاده از خدمات سازمان نقشه برداری کل کشور جهت اجرای استانداردها و دستورالعمل های مربوط

-    ترسیم و بزرگ و کوچک کردن نقشه های مختلف ، تهیه کروکی و نقشه از انواع ساختمانها ، شبکه و تاسیسات آب و فاضلاب و تطبیق نقشه­ها با طرحهای تهیه شده

-     نقشه برداري از مسير طرحها و پروژه هاو ارائه نقشه هاي برداشت شده جهت تطبيق با موارد خواسته شده

-   ايجاد آرشیو مدارک و نقشه های فنی شامل طبقه بندی بسته ها با استفاده از روشهای نوین ، نظارت بر امور نگهداری و توزیع مدارک ، تکثیر و نسخه برداری از نقشه ها و غیره

-     تهیه گزارش از روند نقشه كشی و بکارگیری فناوری GIS

-     همكاري در حفظ و نگهداری لوازم نقشه كشی

     -انجام سایر امور محوله

 

 عنوان پست :رئيس اداره نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب

 رشته شغلی :کارشناس متخصص فنی و مهندسی

 واحد سازماني :معاونت طرح و توسعه 

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :   لیسانس و بالاتر   

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-   آشنایی با استانداردهای صنعت آب و فاضلاب و تعیین الگوی مناسب جهت طرح و اجراء با توجه به شرایط اقلیمی

-     تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای آب و فاضلاب

-     کنترل ونظارت برکیفیت مطلوب موادومصالح اولیه،امکانات مورد استفاده طرحها وپروژه ها به منظور بهبود بهره وری

-   نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب روستايي ، احداث مخازن و ذخیره آب،ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی ، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه هاي شركت

-   کنترل و نظارت بر حسن عملیات حفاری و تجهیزات چاهها و منابع آب و خطوط انتقال آب و بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی طرحهای آبرسانی و توزیع آب

-     نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی ، برقی و الکتریکی تصفیه خانه ها

-   تهیه و تنظیم گزارشات ادواری از پیشرفت کار طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب و نظارت بر فعالیتهای انجام شده در واحدهای تحت سرپرستی با درج پیشنهادات موثر و ارائه به مقام مافوق

-   نظارت بر انجام بررسیهای لازم جهت اولویتهای اجرائی طرحهای ایجاد و توسعه شبکه توزیع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب با توجه به اعتبار تصویب شده

-   بررسی امکانات موجود از نظر تامین مصالح ، تجهیزات ماشین آلات لازم و ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات

-   بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران طرحهای شبکه و خطوط انتقال تصفیه خانه آب و فاضلاب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعیت با مفاد پیمانها و تائید و یا اصلاح آنها

-     ایجاد هماهنگی های لازم فی مابین مشاورین ، پیمانکاران و کارفرما به منظور پیشرفت پروژه ها

-    نظارت برچگونگی اجرای طرحهای تاسیسات آب وفاضلاب توسط پیمانکاران وتهیه گزارشات فنی حاوی نظرات اصلاحی

-     بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی

-     کسب اطمینان از تهیه نقشه ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت تغییرات در روند طرحها

-   تهیه نقشه های چون ساخت (ASBUILT ) مورد لزوم و اعمال تغییرات عملیات اجرائی طرحها جهت واحدها

-   آشنایی با دستور العمل ها وبخشنامه­ها وآئین نامه­ها وشرایط عمومی پیمان ونیزفهرست بهای کاری مختلف(ابنیه ، شبکه وژئوتکنیک حفاری) ابلاغی بمنظور اجرای هر چه صحیح­تر پیمانها و قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران

-     تشکیل جلسات منظم ودوره­ای بامهندسین مشاوروپیمانکاران درخصوص طرحهای اجرائی 

-     اعمال مسئوليتهاي حفاظت و ايمني كار در تأسيسات و تجهيزات مربوط

-    انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست :کارشناس امور آب  

 رشته شغلی :مهندسي تأسیسات

 واحد سازماني :اداره نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب  

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت دستور كار از مقام مافوق

-     آشنايي با دستورالعملها و بخشنامه ها و...

-     انجام امور فنی و مهندسی مربوط به نگهداری تأسیسات و تصفیه خانه ها

-     پیگیری نصب الکترو پمپ ها و راه اندازی و تجهیز چاهها و تاسیسات مکانیکی ایستگاههای پمپاژ

-    بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران طرحهای شبکه و خطوط انتقال تصفیه خانه آب و فاضلاب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعیت با مفاد پیمانها و تائید و یا اصلاح آنها

-   نظارت بر چگونگی عملیات اجرائی بازسازی تاسیسات و تجهیزات و تامین و توزیع آب حسب درخواست واحدها

-   نظارت لازم بر حسن اجرای شبکه های آب وتاسیسات مربوطه و همچنین نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای آب توسط پیمانکاران و کنترل و راهبری کارهای مشاوران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

-     ارائه نظرات کارشناسی در خصوص جایگزینی تاسیسات و تجهیزات

-     نصب ، آزمایش و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه ها

-   انجام تحقیقات و بررسیهای علمی و فنی در زمینه تاسیسات مکانیکی و نگهداری و تامین وسایل تاسیساتی تهویه و تبرید و شوفاژ

-   بازدید و کنترل کار پیمانکاران نصب تاسیسات مکانیکی و برقی و بررسی و کنترل دقیق صورت وضعیت پیمانکاران طرحهاوپروژه­هاو حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج با مفاد پیمانها وتائید و یا اصلاح آنها و تائید انجام تعهدات

-     اعمال مسئوليتهاي حفاظت و ايمني كار در تأسيسات و تجهيزات مربوط   

-     تهیه و تنظیم گزارشات فنی مورد نیاز

-     انجام ساير امور محوله  

 

 عنوان پست :کارشناس امور فاضلاب 

 رشته شغلی :مهندسي عمران

 واحد سازماني :اداره نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب  

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :  ليسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دریافت برنامه های کار از مقام مافوق

-     آشنايي با دستورالعملها و بخشنامه ها و...

-     بررسی و کنترل مداوم در زمینه رعایت استانداردها

-   استفاده از کاتالوگها و مدارک فنی و همچنین نقشه های مربوطه در انجام عملیات تعمیرات تاسیسات فاضلاب

-   درخواست کالای موردنیاز پروژه ها و پیگیری آنها وکنترل و نظارت بر کیفیت مطلوب مواد اولیه ، مصالح مورد نیاز ، امکانات مورد استفاده طرحها و پروژه ها بمنظور بهبود بهره وری

-   نظارت لازم بر حسن اجرای شبکه های فاضلاب وتاسیسات مربوطه و همچنین نظارت بر چگونگی اجرای طرحهای فاضلاب توسط پیمانکاران و کنترل و راهبری کارهای مشاوران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

-   نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی ، برق و الکترونیکی تصفیه خانه ها ونظارت بر مرمت آسفالت کلیه مسیرهای حفاری و کسب اطمینان از تهیه نقشه ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت ایجاد تغییرات در روند طرحها

-     – صحت عمل تجهیزات ، عملیات پرسنلی ، دستگاهها و ابزارهای اندازه گیری

-   ارائه نظرات کارشناسی درخصوص جایگزینی تجهیزات موادوقطعات درموارداضطراری وعدم دسترسی به نمونه اصلی

-   ایجاد، ابقاء و استمرار روشهای عملیاتی در جهت هماهنگ کردن و استاندارد نمودن تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تاسیسات فاضلاب

-   اعمال کنترل و بررسی علل خسارت و فرسودگی تاسیسات فاضلاب و یافتن راه حلهای علمی و انجام اقدامات مقتضی بمنظور جلوگیری از تکرار اشکالات و معایب فوق ورعایت مقررات و قوانین ایمنی در حین انجام کار

-     نظارت بر نگهداری نقشه ها در آرشیو فنی

-     اعمال مسئوليتهاي حفاظت و ايمني كار در تأسيسات و تجهيزات مربوط به فاضلاب 

-   انجام سایر امور محوله

 

 عنوان پست : كمك كارشناس فني

 رشته شغلی : تكنسين راه و ساختمان- تكنسين تجهيزات و تأسيسات

 واحد سازماني : - اداره نظارت بر طرحهاي آب و فاضلاب                       

 بخش شغلي :   20000

 مدرك تحصيلي :  ديپلم - فوق ديپلم 

 رشته تحصیلی: راه و ساختمان، نقشه كشي و نقشه برداري، رياضي، كارتوگرافي

  عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت دستور كار از مقام مافوق

-     ترسيم و كپي نقشه ها و كمك در تهيه نقشه هاي ساختماني و ...

-     پيگيري درخواست كالاي مورد نياز پروژه ها

-     كنترل بر مصرف مصالح و مواد و نظارت بر تعميرات

-     جمع آوري آمار و اطلاعات به منظور برآورد نيازهاي عمراني

-     همكاري در تعيين ظرفيت منابع زميني و هوائي آب در مناطق مختلف

-     تعيين طو.ل كابلهاي برق فشار قوي و ضعيف و كمك در نصب آنها

-     همكاري در تعميرات تأسيسات و تجهيزات

-     گزارش پيشرفت عمليات به مقام مسئول

-     انجام سایر امور محوله 

 

 عنوان پست : رئيس اداره طرح و برنامه 

 رشته شغلی : كارشناس متخصص اداري مالي/ فني و مهندسي

 واحد سازماني : معاونت طرح و توسعه 

 بخش شغلي :   40000- 30000

 مدرك تحصيلي :  ليسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: متناسب با وظايف محوله

          

 

 

 

 

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-     نظارت بر گردآوري، تجزيه و تحليل و ارائه گزارشهاي لازم از آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات شركت

-     نظارت بر تنظيم موافقت نامه هاي طرحها و نظارت بر حسن اجرای آنها

-   تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت و برنامه هاي جامع منطقه اي استان با مشاركت واحدهاي ستادي و شعب و پيگيري و دفاع از آن تا مرحله تصويب و ابلاغ از طريق مراجع قانوني ذيربط

-     همکاری در تهیه و تنظیم موافقتنامه مربوط

-    همکاری در بررسی طرحهای انجام شده و تعیین قیمت تمام شده واحد

-     پیش بینی و برآورد هزینه های پروژه ها و طرحهای مختلف و تجزیه وتحلیل قیمت تمام شده به منظور استفاده از آن در برآورد هزینه پروژه های آینده

-     تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي اجرايي برنامه هاي مصوب

-     نظارت بر اجراي طرحها و برنامه هاي مصوب و ارائه گزارشات تحليلي از عملكردها

-     ارزشيابي چگونگي پيشرفت طرحها و برنامه هاي شركت در قالب اهداف مورد نظر

-     تهيه و تنظيم و ارائه موافقت نامه هاي مربوط در قالب بودجه سالانه شركت

-     تهيه و تنظيم ابلاغيه هاي مربوط به تخصيص اعتبارات جاري و ارزي و ساير منابع از سازمانهاي ذيربط

-   برنامه ريزي در جهت جذب و هدايت اعتبارات بانكي مورد نياز طرحها و برنامه هاي شركت و حضور در مراجع ذيصلاح پولي و بانكي بمنظور توجيه و دفاع از برنامه ها و دفاع از اعتبارات مورد نياز

-   انجام اقدامات لازم به منظور اخذ تخصيص اعتبارات جاري و عمراني و ارزي و ساير منابع از سازمانهاي ذيربط و تهيه اصلاحيه و جابجايي اعتبارات و نظارت بر پيشرفت كار طرحهاي عمراني

-   انجام ساير وظايف و امور محوله    

    

 عنوان پست : کارشناس امور طرحها 

 رشته شغلی : مهندسي عمران

 واحد سازماني : دفتر اجرائی طرحهای جمع آوري و تصفيه فاضلاب  

 بخش شغلي :   40000- 30000

 مدرك تحصيلي :  ليسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: رشته هاي فني متناسب با وظايف محوله

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت دستور كار از مقام مافوق

-     آشنايي با دستورالعملها و بخشنامه ها و...

-     بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی مورد انتظار طرحهای آب و فاضلاب

-   همکاری و نظارت بر حسن اجرای طرحها توسط پیمانکاران و تهیه گزارشات فنی حاوی نظرات و پیشنهادات اصلاحی

-     مشارکت و همفکری با مدیریت مافوق در خصوص برنامه ریزی جهت اجرا و نظارت بر طرحها

-     همکاری در ارزیابی و انتخاب پیمانکاران از نظر فنی و تخصصی ، ماشین آلات ، منابع انسانی و غیره

-   بازدید، کنترل و رسیدگی به اقدامات و فعالیتهای پیمانکاران و حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرایی متداول

-     رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارشات ماهیانه پیشرفت کار و تأئید مطالبات پیمانکاران و مشاورین

-    انجام سایر امور محوله

 

 عنوان پست :كارشناس امور پيمانها 

 رشته شغلی : كارشناس متخصص اداري مالي/ فني و مهندسي

 واحد سازماني :اداره طرح و برنامه   

 بخش شغلي :   40000- 30000

 مدرك تحصيلي :  ليسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: متناسب با وظايف محوله

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت دستور كار از مقام مافوق

-     آشنايي با دستورالعملها و بخشنامه ها و...

-   مشارکت و همفکری در خصوص برنامه ریزی جهت مفاد پیمان و با فعالیتهای پیش بینی شده با مسئول مافوق

-   شركت درجلسات مناقصه ومزايده وتطبيق پيشنهادات واصله ازسوي افراد حقيقي و حقوقي با اهداف و مفاد طرح 

-     همکاری در تهیه و تنظیم موافقتنامه و پیمان نامه بر اساس اهداف شركت

-     همكاري با واحدهاي ذيربط درانعقاد قراردادهاي شركت با اشخاص حقوقي يا حقيقي

-     همکاری در انتخاب پیمانکاران و نظارت برتهيه پيش نويس قراردادهاي صادره

-     نظارت بر چگونگی انجام کار توسط پیمانکاران و تهیه گزارشات فنی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

-   دریافت و بررسی گزارشات و از روند اجرای طرح و پیشرفت کار از مرحله مقدماتی تا پایان کار و ارائه گزارش به مقام مافوق

-   رسیدگی به صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکاران و حصول اطمینان از انجام تعهدات و مطابقت آن با مفاد پیمان و تأئید صورتجلسات

-   رسیدگی و اظهار نظر در خصوص گزارشات ماهیانه پیشرفت کار و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران

-   همكاري در حصول اطمينان از ظرفيت هاي حفاظت، ايمني و سلامت كار پيمانكاران طرف قرارداد شركت

-   انجام سایر امور محوله

 

 

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز15
بازدید دیروز720
بازدید هفته15
بازدید ماه18655
بازدید کل522571