امروز   شنبه   مورخ   14/تیر/1399  

جدول تفکیک عناوین پست های سازمانی و بخش شغلی

حوزه معاونت پشتيباني و منابع انسانی

 

واحد

عنوان پست سازمانی

بخش شغلی

حوزه معاونت

معاون پشتيباني و منابع انسانی

30000

کارشناس مسئول حفاظت، ايمني و سلامت كار

40000

متصدي امور دفتري و كاربر رايانه

10000

اداره

مالي و ذيحسابي

رئيس اداره مالي و ذيحسابي

30000

حسابدار مسئول طرحهاي عمراني

30000

حسابدار مسئول امور جاري

30000

كارشناس امور مالي

30000

كارشناس بودجه

30000

جمعدار و امين اموال

10000

بايگان اسناد

10000

اداره

منابع انسانی و تحول اداري

رئيس اداره منابع انسانی و تحول اداري

30000

کارشناس تشكيلات و تحول اداري

30000

کارشناس منابع انسانی و آموزش

30000

کارشناس امور اداري

30000

اداره

پشتيباني و خدمات اداري

رئيس اداره پشتيباني و خدمات اداري

30000

کارشناس امور اداري و رفاهي

30000

کارشناس بازرگاني

30000

کارپرداز

10000

مسئول دبيرخانه

10000

انباردار

10000

مسئول نقليه

10000

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-         آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-         برنامه ريزي توسعه منابع انساني ، تحليل وضعيت موجود و تعيين نيازمنديها و بهبود تركيب نيروي انساني

-         نظارت بر اجراء کلیه قوانین و مقررات و دستور العملهای ذیربط اداری ومالی

-         ايجاد و استقرار سيستم هاي مناسب اداری و مالي در سطح شركت

-         اجراي ضوابط مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت

-         تدوين و نظارت بر اجراي نظام ارزشيابي كاركنان و واحدها

-         نظارت بر نيازسنجي ، برنامه ريزي و اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي

-         برنامه ريزي ونظارت مستمربراجراي امور بهداشتي، ايمني، حفاظت و ايمني كار، رفاهي وسايرخدمات عمومي مربوط در شركت

-         تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه ، ميان و بلند مدت و برنامه هاي جامع منطقه اي استان با مشاركت واحدهاي ستادي و واحدهاي تابعه و پيگيري تا مرحله تصويب و ابلاغ آن

-         نظارت بر اجراي طرحهاي مربوطه و برنامه هاي مصوب و ارائه گزارشات تحليلي از عملكردها

-         همكاري در تهيه و تنظيم بودجه شركت

-         تهيه وتنظيم و پيگيري ارائه موافقت نامه هاي مربوط بـه بـودجه سالانه شـركت

-         همكاري درانجام اقدامات لازم به منظوراخذتخصيص اعتبارات جاري وعمراني وارزي وسايرمنابع ازسازمانهاي ذيربط

-         نظارت مستـمر بـر اجـراي صحيح اعتبارات مصـوب بودجه هاي جاري و عمـراني در سطح شركـت  در چارچوب دستور العمل هاي ابلاغ شده و ارائه گزارشات لازم

-         اجراي قوانين ، مقررات ، آيين نامه ها  و سيستم هاي مالي مصوب در سطح شركت

-         تهيه و تنظيم و ارائه گزارشات مالي لازم از جمله تراز نامه منتهي به پايان سال مالي و حساب سود و زيان و صورت مغايرت با بانكها ساير گزارشات مالي و مورد نياز

-         تجزبه وتحليل عملكردهاي مالي بر اساس گزارشات ادواري و موردي

-         اقدام به انبار گرداني و تهيه و تنظيم و ارائه بموقع گزارشات لازم

-         اقدام به اصلاح حسابهاي شركت پس از گزارشات سازمان حسابرسي به مجمع عمومي

-         اجرای نظام پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس نظام مورد عمل شرکت

-         اقدامات لازم جهت اعمال كنترل هاي اداری مالي در سطح شركت و نظارت بر عملكرد واحدهاي تابعه زير مجموعه و ارائه گزارشات لازم از عملكرد آنها

-         برنامه ريزي و اقدام لازم در جهت خريد و تامين اقلام مصرف شدني ، لوازم ، تجهيزات و  بر اساس درخواستهاي ارائه شده و مجوزهاي صادره با رعايت  قوانين ، مقررات و دستور العملهاي ذيربط و نظارت بر توزيع صحيح آنها در واحدهاي ذيربط

-         انجام کلیه امور پرسنلی شامل تهیه و صدور احکام پرسنلی، ترفیع، انتصاب، نقل وانتقال، مرخصی، اجرای مقررات بازنشستگی در چارچوب وظائف محوله

-         پيگيري امور مربوط به بازنشستگي و مستمري بگيران شركت

-         انجام امور مربوط به مرخصی و ورود و خروج کارکنان

-         برنامه ريزي و انجام اقدامات مورد لزوم جهت ترويج امور رفاهي و ورزشي كاركنان شركت

-         برنامه ريزي و اقدامات لازم در امور ترابري و حمل و نقل

-          انجام ساير امور مربوط و مرتبط محوله از سوي مقام مافوق

 

 عنوان پست : معاون پشتيباني و منابع انسانی    

 رشته شغلی : مدیریت برنامه ریزی و بهبود مدیریت / مدير اداري مالي

 واحد سازماني : حوزه مدیریت عامل

 بخش شغلي :  30000

 مدرك تحصيلي : لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : ترجيحاً مديريت، مالي اقتصاد و اداري 

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       برنامه­ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت

-       همكاري در تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت و تعیین اولویت طرح ها و برنامه هاي مربوط و ارائه به مدیریت عامل

-       همكاري در تدوین روشها وسیاستها، تعیین وارزیابی سیستمهای موجود وطراحی سیستمهای جدید در راستای تحقق اهداف شرکت

-       نظارت برجمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات وبه روزآوری آمارواطلاعات درچارچوب وظایف ومسئولیتهای شرکت

-       بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها

-       تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن

-       برنامه ریزی ونیازسنجی منابع انسانی وآموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری

-       نظارت بر انجام امور مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان و واحدهای حوزه معاونت

-       بررسی ظرفیتهای مالی، امکانات اجرائی وپرسنلی به منظور انجام اولویت بندی های لازم در تدوین برنامه های شرکت

-       نظارت بر برنامه های اجرا شده و تدوین شاخصها و معیارهای ارزیابی برنامه ها و فعاليتها و تعیین انحراف معیار در جهت تحلیل نقاط قوت و ضعف روشهای اجرائی و در نهایت پیشنهاد اصلاح فعاليتها

-       همكاري در ایجاد و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی

-       همکاری در بررسی و اجراي راهبردها و سياستهاي عملی برون سپاری فعالیتها و خصوصي سازي

-       همكاري در برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه ، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری

-       تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآئی فعالیتها وبرنامه­های شرکت

-       تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت

-       انجام وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

 

 عنوان پست : کارشناس مسئول ایمنی، حفاظت و سلامت کار

 رشته شغلی : کارشناس ایمنی و حفاظت کار

 واحد سازماني :معاونت پشتيباني و منابع انساني

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي : لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : بهداشت حرفه اي، حفاظت و بهداشت كار و يا يكي از رشته هاي فني

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       تهیه و تنظیم اطلاعات مربوط به تأسیسات و تجهیزات از نقطه نظر اصول حفاظتی و ایمنی و بهداشت حرفه ای

-       تهیه برنامه زمانبندی و اجرای بازدیدهای دوره ای از تأسیسات و تجهیزات، وسایل و ابزار کار و اقدام در جهت رفع کمبود و بهینه سازی وسایل ایمنی

-       مطالعه آمار حوادث و اتفاقات ناشی از کار و ارائه گزارشات لازم

-       تهیه برنامه مناسب آموزشی کارکنان و ارائه دستورالعملهای ایمنی و حفاظتی و بهداشتی و اجرای تمرینهای مورد نیاز طبق مصوبات ابلاغی

-       ارائه دستورالعملهای خاص ایمنی و حفاظتی و بهداشتی به کارکنان از طریق نصب در تابلو و توزیع نشریه

-       تحقیق در زمینه علل حوادث و اتفاقات و ارائه روشهای پیشگیری و آموزشی لازم

-       راهنمائی کارکنان به منظور جلوگیری از ایجاد حوادث و اتفاقات

-       مطالعه و بررسی لازم در زمینه وسایل، دستگاهها و نمونه های حفاظتی مناسب و مورد نیاز جهت پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی

-       همكاري در بررسي ظرفيت صلاحيت پيمانكاران در قراردادهاي منعقده

-       همكاري در امور بيمه اي مربوطه

-       شرکت در جلسات کمیته ایمنی و حفاظت کار

-       ارائه گزارشات و پیشنهادات لازم

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : رئيس اداره مالی و ذيحسابي

 رشته شغلی : مدیر اداری مالی

 واحد سازماني : معاونت پشتیبانی و منابع انساني

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي : لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي :  مديريت مالي، حسابداري، مديريت

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت سیاستها و اهداف از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها، صورتهاي مالي جاري، طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و تطبیق آنها و شناسایی مغایرت های احتمالی و کنترل صورت های تراز ماهیانه

-       نظارت و كنترل اسنادصادرشده شامل تشخیص وتفکیک اسنادوتأئید صحت آنها طبق آئین نامه ها وبخشنامه ها وکنترل عملیات مالی و تأئید صحت عملیات و کنترل صورتهای تراز ماهیانه

-       كنترل و نظارت موافقتنامه هاي اعتبارات جاري و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي

-       نظارت بر وصول درآمد و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات مصوب

-       نظارت مستمر بر اجراي اعتبارات مصوب جاري(هزينه اي) و تملك دارئيهاي سرمايه اي

-       نظارت بر انعقاد قراردادها و تطبیق آنها با آیین نامه معاملات

-       حسابرسي درآمدهاي وصولي و هزينه هاي انجام شده ، پيش پرداختها و علي الحسابها

-       نظارت بر عملیات دفترداری شامل اسناد در دفاتر، مغایرتها با استفاده از سیستمهای پیشرفته

-       نظارت برعملیات مربوط به کسور قانونی ازجمله صورتحسابهای بیمه ومالیات شامل اظهارنامه مالیاتی و غیره

-       کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری گردش کار انبار طبق استانداردهای مورد عمل

-       کنترل و نظارت بر ثبت حسابداری دارائیهای ثابت طبق رویه های مورد عمل بر اساس بخشنامه های صادره

-       همکاری  و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی ، ممیز مالیاتی تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت.

-       پیگیری وصول ونگهداری حساب درآمدو مطالبات شرکت اعم از اعتبارات عمرانی منابع  داخلی و کنترل جریان نقدی شرکت.

-       همكاري با اداره مشتركين و درآمد در خصوص بدهكاران مشتركين و حق انشعاب

-       کنترل و نظارت مالی دراجرای قراردادهای منعقده با شخصيتهاي حقوقي و حقيقي طرف قرارداد

-       شركت در جلسه مناقصه طرحها.

-       کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان ترازنامه، سرمایه و غیره درحوزه ذيحسابي

-       تهيه صورت تفريغ بودجه و محاسبه تراز عمليات نهايي سال مالي

-        انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : حسابدار مسئول طرحهای عمرانی

 رشته شغلی : کارشناس مالی

 واحد سازماني : اداره مالی و ذيحسابي

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس  و بالاتر

 رشته تحصيلي :  مديريت مالي، حسابداري، اقتصاد، مديريت

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت دستور کار از مقام مافوق

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        دریافت طرحهای مصوب عمرانی

-        همکاری در تفکیک اعتبار مصوب طرحها

-        هماهنگی و پیگیری لازم بمنظور دریافت بودجه تخصیصی

-        اعمال دقت لازم در هزینه نمودن اعتبار تخصیصی به تفکیک طرحها

-        تهيه صورتهاي مالي طرح تملك درائيهاي سرمايه اي و تهيه صورت مغايرت هاي مالي

-        كنترل ونظارت برانواع اسنادحسابداري تملك دارائي هاي سرمايه اي،بستن حسابهادرپايان سال مالي وتهيه ترازنامه و گزارشات مربوطه

-        کنترل هزینه ها با ارائه اسناد و مدارک جهت کسر بدهی از تخصیص بودجه واحدهای زیر مجموعه

-        تهيه صورتهاي مالي و بستن حسابها

-        حفظ و نگهداري اسناد و مدارك حسابداري، سپرده ها و ضمانتنامه هاي مالي

-        انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : كارشناس مسئول امور جاري 

 رشته شغلی : کارشناس مالی

 واحد سازماني : اداره مالی و ذيحسابي

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي : لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي :  مديريت مالي، حسابداري، مديريت

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       کنترل و رسیدگی به کلیه اموربانکی، دریافتها، پرداختها، صدور چک، صندوق و تهیه گزارشات نقدینگی تطبیق بانکی و صورت مغایرت

-       همكاري و نظارت بر تهيه و تنظيم عمليات مربوط به حقوق و مزايا، اسنادمالي، عمليات و اعلاميه هاي بانكي و...

-       تهیه صورت مغایرت کلیه حسابهای بانکی شرکت و پیگیری موارد مغایرت و صدور اسناد و اصلاحیه مربوطه

-       کنترل عملیات مربوط به کسور قانونی از جمله صورتحسابهای بیمه و مالیات شامل پرداخت حق بیمه کارکنان به تامین اجتماعی‌، تهیه اظهار نامه ها و واریز مالیات حقوق کارکنان و سایر مالیاتهای تکلیفی

-       نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک و ضمائم مالی طبق روشهای مکانیزه و استاندارد با امکان دسترسی سریع به آنها

-       تهیه و تنظیم گزارشات مختلف مالی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری و استاندارد حسابداری

-       کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان، ترازنامه ، سرمایه و غیره.

-       تهيه صورتهاي مالي طرح تملك درائيهاي سرمايه اي

-       نظارت و رسیدگی به اسناد به منظورحصول اطمینان ازرعایت مفاد آئین نامه ها و بخشنامه های ذیربط و کنترل کدینگ حسابهای مالی

-       همکاری و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی

-       حفظ و نگهداري اسناد و مدارك حسابداري، سپرده ها و ضمانتنامه هاي مالي

-       انجام سایر امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس امور مالی

 رشته شغلی : کارشناس مالی

 واحد سازماني : اداره مالی و ذيحسابي

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس  و بالاتر

 رشته تحصيلي :  مديريت مالي، حسابداري، مديريت

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       تهیه صورت مغایرت کلیه حسابهای بانکی ارجاعي شرکت

-       تهیه و تنظیم گزارشات مختلف مالی با استفاده از سیستمهای نرم افزاری و استاندارد حسابداری

-       صدوراسناد حسابداری، بستن حسابها درپایان سال مالی ورسیدگی به صورتحسابهای سودوزیان،ترازنامه،سرمایه و غیره.

-       همکاری  و پاسخگوئی به حسابرسان داخلی و خارجی ، ممیز مالیاتی تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز و حل و فصل مسائل مالی در جهت حفظ حقوق شرکت.

-       پیگیری وصول و نگهداری حساب درآمد و مطالبات شرکت اعم از اعتبارات عمرانی منابع  داخلی و کنترل جریان نقدی شرکت.

-       بررسی اسناد پرداخت و تطبیق با بودجه مصوب شرکت و تهیه گزارشات جهت تطبیق عملکرد با بودجه

-       همکاری در ثبت عناوین بودجه وکلیه عملیات در دفاتر و نرم افزارهاي مورد عمل

-       تهیه و تنظیم حساب ماهیانه، لیست حقوقی و چکها و صورت حسابهای مالی

-       صدور اسناد مربوطه و تهیه گزارشات ماهانه اعمال كسور قانوني به بیمه تامین اجتماعی، بانک ، دارایی و ... و تنظیم مدارک لازم

-       تهیه لیست وامهای پرسنلی ماهیانه و پرفراژ کردن چکها و تحویل به اشخاص

-       دریافت اسناد پرداخت و صدور چکهای مربوط و دریافت چکها و اوراق بهاءدار و ثبت آن در حسابهای مربوط

-       کدگذاری بر روی اسناد هزینه ، انجام محاسبات جهت تهیه گزارشات آماری و حسابداری

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس بودجه

 رشته شغلی : کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی

 واحد سازماني : اداره مالي و ذيحسابي        

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي :اقتصاد، مديريت، مديريت مالي، حسابداري

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       تکمیل فرمهای تنظیم بودجه

-       انجام عملیات مربوط به تهیه بودجه سالیانه شرکت شامل جمع آوری ، ثبت و بررسی اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد سالهای منجر به سال تهیه بودجه ، ترازنامه و چگونگی فعالیتهای آن و نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای

-       پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه ها و طرحهای مختلف و تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده

-       تهیه و تنظيم درخواست تخصیص منابع و پیگیری امور مربوط به جذب اعتبارات با هماهنگی ذیحساب

-       بررسی و کنترل اعتبارات درخواست واحدها و تشکیل جلسات به منظور حک و اصلاح اقلام بودجه و تکمیل فرمهای مربوطه

-       تهیه بودجه شرکت با توجه به تصمیمات ، دستور العمل ها و ضوابط مربوط به تهیه و تنظیم بودجه

-       جمع بندی صورت وضعیت ها و کنترل عملیات فیزیکی و پیشرفت مالی طرحها به منظور تهیه گزارشهای عملکرد پروژه های عمرانی جهت جذب اعتبارات تخصیص یافته از محل درآمدهای عمومی

-       تامین اعتبار اسناد جاری و سرمایه ای  و کنترل اعتبارات بر اساس بودجه مصوب

-       تهیه گزارش از وضعیت بودجه جاری و ارائه گزارش مربوط به نحوه پیشرفت کار طرحهای عمرانی و تعیین قیمت تمام شده و تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز

-       همكاري در ابلاغ بودجه واحدها و نظارت بر اجرای صحیح آن

-       تحلیل انحرافات عملکرد از بودجه مصوب و کنترل انحرافات

-       انجام اقدامات لازم جهت اصلاح بودجه در موارد لازم

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : جمعدار اموال

 رشته شغلی : مسئول خدمات مالي

 واحد سازماني : اداره مالی و ذيحسابي

 بخش شغلي :   10000- 30000

 مدرك تحصيلي :  ديپلم وبالاتر

 رشته تحصيلي :  مالي

 عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت دستور کار از مقام مافوق

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        تهیه برنامه زمان بندی فهرست بندی و انجام عملیات مربوط به جمع آوری فهرست اموال و دارائیها در چارچوب آیين نامه و دستورالعمهای مربوط

-        تهیه آرشیو مناسب مربوط به صورتجلسه تحویل اموال و مکاتبات مربوطه

-        همکاری در  راه اندازی سیستم نرم افزاری مناسب و استفاده از سیستم جهت به روز نگه داشتن اطلاعات اموال و دارائیها

-        انجام عملیات مربوط به کد گذاری و نصب پلاک کالا و برچسب هاي شماره دار بر روي اموال

-        صدور مجوز خروج برای اموال

-        کنترل لیست اموال تحویلی کارکنان و به روز نگهداری آن

-         هماهنگی با واحدهای مختلف در جهت حفظ و نگهداری اموال و ارائه گزارشات لازم به مسئولین

-        حفظ و نگهداري اسناد و اوراق بهادار

-        انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : رئيس اداره منابع انسانی و تحول اداری

 رشته شغلی : مدیر اداری مالی

 واحد سازماني : معاونت پشتيباني و منابع انسانی

 بخش شغلي :  30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : مديريت اداري و مالي، حقوق و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       دریافت سیاستها و خط مشی های شرکت در زمینه نیروی انسانی و راهبردهای آموزشی و تشکیلاتی

-       مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت

-       نظارت بر اجرای نظام پرداخت و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در سطح شرکت

-       تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی سطوح مختلف سازمان

-       بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی

-       نظارت براجرای برنامه های نیروی انسانی وآموزش وهمکاری درتهیه وتدوین ونظارت براجرای دستورالعملها و روشها

-       مطالعه وتدوین ساختارمناسب تشکیلاتی براساس وضعیت فعلی ونیازهای آتی و مستند سازی و استاندارد کردن فعالیتها

-       شناخت و نظارت بر روز آوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر حسب پستهای سازمانی

-       برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان ، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه های بهبود سازمانی

-       نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی و بررسی و تحلیل منابع حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و سازمان

-       پیشنهاد بودجه آموزشی ، ملزومات ، منابع و وسایل کمک آموزشی

-       هماهنگی و جلب همکاری مراکز آموزشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسائی مراکز آموزش معتبر

-       نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان )

-       نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت داخل و خارج سازمان

-       انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دست آوردهای علمی

(انجام این وظیفه در صورت پیش بینی واحد کتابخانه در این واحد می باشد )

-    انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس تشکیلات و تحول اداري

 رشته شغلی : کارشناس امور اداری

 واحد سازماني : اداره منابع انسانی و تحول اداری

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : مديريت اداري و مالي، اقتصاد و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با امور کارکنان ، تشکیلات و تحول اداری و کاربرد آن در ایفای وظائف محوله در سطح شرکت

-       انجام و پیگیری امور مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

-        انجام و پیگیری امور مربوط به نظام پرداخت مورد عمل در شرکت، جمع آوری قوانین و مقررات مورد عمل در امور کارکنان و نظام پرداخت

-        انجام و پیگیری امور مربوط به سازمان تفصیلی

-       پيگيري برنامه تحول و ارتقاء سلامت اداری و  همکاری در پیگیری امور مربوط به بهره وری

-       جمع آوری قوانین و مقررات مرتبط با وظائف و مسئولیت های منابع انسانی تشکیلات و تحول اداری

-       همکاری در کاربرد و ضابطه مندی راهبردهای مربوط به برون سپاری فعالیت ها و اجرائی نمودن سیاستهای ابلاغی اصل 44 در سطح شرکت

-       همکاری در بهبود شاخص های حفاظت و ایمنی کار

-       تهیه و ارائه گزارشات تحلیلی مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و امور کارکنان

-       همکاری در پیگیری و پاسخگویی به شکایات مرتبط

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس منابع انسانی و آموزش

 رشته شغلی : کارشناس امور اداری

 واحد سازماني : اداره منابع انسانی و تحول اداری

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : مديريت اداري و مالي و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت سیاستها و خط مشی های نیروی انسانی از مراجع و مقامات مسئول

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       اقدام در به روز آوری اطلاعات آماری کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها براساس سیستم اطلاعات مدیریت

-       همکاری در تهیه و تنظیم شاخصها و فراسنجهاي مرتبط با منابع انساني

-       برنامه ریزی نیروی انسانی در جهت تعيين نيازها و جذب و نگهداری و انجام فعالیتهای مربوط به اخذ مجوز استخدامی

-       نظارت بر حسن اجرای مراحل نیاز سنجی و تأمین نیروی انسانی در شرکت

-       بررسی لازم در خصوص بهینه سازی ساختار نیروی انسانی

-       مطالعه و بررسي نيازهاي آموزشي مديران وكاركنان براساس هدفهاي كلي شركت

-       بررسي و اظهار نظر در خصوص مسائل آموزشيو پیشنهاد بودجه آموزشی

-       اظهار نظر در خصوص مقاطع تحصيلي دوره هاي آموزشي

-       تدوين و تنظيم برنامه هاي آموزشي سطوح مختلف سازمان و پيگيري دوره هاي آموزشي كوتاه و بلند مدت

-       انجام بررسیهای لازم به منظور ترویج و بسط روابط انسانی و سازمانی مطلوب بین کارکنان جهت افزایش انگیزه کار و رضایتمندی شغلی

-       انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی وبررسی وتحلیل منابع حاصل ازاجرای برنامه ارزشیابی کارکنان وسازمان

-       برنامه ریزی جهت تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب فارغ التحصیلان بورسیه و نخبه دانشگاهها و امریه خدمت سربازی

-       بررسی نقل و انتقال و مأموریت کارکنان در سطح شرکت

-       همکاری در اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

-       انجام اقدامات لازم در خصوص تشكيل كميته هاي كاربردي

-       انجام اقدامات لازم در تهیه و تدوین گزارشات ادواری مورد نیاز

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس امور اداري

 رشته شغلی : کارشناس امور اداری

 واحد سازماني : اداره منابع انسانی و تحول اداری

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : ترجيحاً مديريت، اداري و مالي، حقوق و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       جمع آوری قوانین و مقررات مورد عمل در امور کارکنان و نظام پرداخت

-       نظارت برامور مربوط به كاركنان شامل(انضباط کار، ماموریت ومرخصی کارکنان،نگهداری پرونده های پرسنلی و... )

-       انجام کلیه امور پرسنلی شامل تهیه و صدور احکام پرسنلی، ترفیع، انتصاب، نقل و انتقال، مرخصی، اجرای مقررات بازنشستگی در چارچوب وظایف محوله

-       پیگیـری امور مربوط به انضباط کار، حضور و غیاب، ماموریت و مرخصی کارکنان، بایگانی و نگهداری پرونده های پرسنلی

-       انجام امور مربوط به مرخصی و ورود و خروج کارکنان

-       پیگیری امور مربوط به بازنشستگی  و امور موظفین و بازخریدی کارکنان

-       تهیه و تنظیم و ارائه گزارشات خاص امور اداری

-       همکاری در کاربرد و ضابطه مندی راهبردهای مربوط به برون سپاری فعالیت ها و اجرائی نمودن سیاستهای ابلاغی اصل 44 در سطح شرکت

-       همکاری در امور مربوط به حفاظت و ایمنی کار

-       انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیته تشکیلات و منابع انسانی

-        انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : رئيس اداره پشتيباني و خدمات اداري

 رشته شغلی : مدیر اداری مالی

 واحد سازماني : معاونت پشتيباني و منابع انساني

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : ترجيحاً مديريت اداري و مالي، حقوق و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        جمع آوری قوانین و مقررات مورد عمل در امور کارکنان

-        پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای و فعالیت های ورزشی به منظور افزایش بهره وری کارکنان

-        دريافت قرارداد ساليانه بيمه كاركنان

-        نظارت بر امور مربوط به خدمات درماني كاركنان

-        نظارت بر نیازهای واحدهای مختلف شرکت و ارزیابی پیشنهادات دریافتی طبق آئین نامه معاملات و مقررات

-        نظارت بر فعاليتهاي مربوط به مناقصه و مزايده و شركت در جلسات مربوط

-        دریافت استعلام و بررسی قیمت های جاری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط

-        نظارت بر خریدهای صورت گرفته از نظر انطباق با استانداردهای مورد نیاز

-        بررسی مدارک مربوط به سفارش اجناس و نحوه تحویل كالا

-        نظارت بر تعمیر و نگهداری ساختمانها

-        نظارت بر انجام فعاليتهاي دبيرخانه، انبار و نقليه

-        انجام سایر وظائف اداری طبق تشخیص مقام مافوق

 

 عنوان پست : کارشناس امور اداري و رفاهي

 رشته شغلی : کارشناس امور اداری

 واحد سازماني : اداره پشتيباني و خدمات اداری

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : ترجيحاً مديريت، مديريت بيمه، اداري و مالي، حقوق و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       جمع آوری قوانین و مقررات مورد عمل در امور اداری

-       تهیه و پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای و فعالیت های ورزشی به منظور افزایش بهره وری کارکنان

-       دریافت قرارداد سالیانه بیمه کارکنان و پيگيري امور بيمه اي

-       پیگیری امور مربوط به خدمات درمانی کارکنان

-       دریافت لیست اطلاعات مشخصات کل بیمه شدگان

-       همکاری در تهیه و تنظیم قراردادهای عمر و حادثه و سایر قراردادهای درمانی -  خدماتی

-       پرداخت حق بیمه کارکنان در اسرع وقت و صدور و تعویض دفترچه های درمانی

-       تهیه و تنظیم و ارائه گزارشات خاص امور اداری و رفاهی

-       همکاری در امور مربوط به حفاظت و ایمنی کار

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارشناس بازرگانی

 رشته شغلی : کارشناس اداری مالی

 واحد سازماني : اداره پشتيباني و خدمات اداری

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس  و بالاتر

 رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني، مديريت اداري و مالي، اقتصاد

 عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت دستورکار، برنامه و خط مشی ها از مقام مافوق و انجام برنامه ریزی لازم

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        دريافت نیازهای واحدهای مختلف شرکت

-        انجام فعاليتهاي مربوط به دریافت استعلام و بررسی قیمت های جاری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط

-        همکاری با ماموران خرید و شرکت در خرید اجناس و ماشین آلات از بازارهای داخلی و خارجی

-        بررسی واصلاح مدارک مربوط به سفارش اجناس و دقت درتحویل سریع به منظور جلوگیری از وقفه در عملیات

-        پیشنهاد دستورالعمل های جدید برای خرید و تدوین فرمهای استعلام بهاء و قراردادهای مرتبط

-        همکاری در مطابقت سیستم کد گذاری و کنترل دقیق کالاها و تصویب سفارشات و درخواستهای خرید

-        بررسی خریدهای صورت گرفته از نظر انطباق با استانداردهای مورد نیاز

-        انجام تشریفات قانونی براساس اولویت ها جهت انتشارآگهی مناقصه و مزایده و تهیه خلاصه ای از قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان درمناقصه و همچنین تهیه صورتمجلس کمیسیونهای مناقصه و مزایده

-        تماس و تعامل با فروشندگان و نمایندگيهاي فروش در خصوص تولیدات  جدید و نيازهاي شركت

-        نظارت در تهیه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط

       -   تنظیم اوراق ثبت سفارشات و سایر مدارک و نیز مکاتبه با سازمانهای ذیربط

-        ارائه گزارشات مورد نیاز به مقامات مافوق.

-        انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : کارپرداز

 رشته شغلی : تداركات – مسئول خدمات اداری

 واحد سازماني : اداره پشتيباني و خدمات اداری

 بخش شغلي :   10000

 مدرك تحصيلي :  دیپلم

 رشته تحصيلي :  __

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       دریافت سفارش و درخواست خرید کالاهای مورد نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم

- تهیه استعلام بها برای کالاها در مواقع ضروری برابر آئین نامه معاملات و تنظیم اسناد خرید

- خرید کالاهای مورد نیاز و پیگیری مراحل خرید از زمان سفارش تا موقع تحویل اجناس خریداری شده به انبار

- پرداخت هزینه ها برابر مقررات و مجوزهای لازم از محل تنخواه گردان

-  ارتباط لازم با فروشندگان و نمايندگيها به منظور آگاهی از قیمت ها، وضعیت حمل و نقل کالا و ... و تهیه آرشیو منظم از قیمت های استاندارد شده کالاهای موجود داخلی و خارجی

- ارتباط لازم با انبار به منظور آگاهی از کسری کالا و هماهنگی جهت تأمین کسریها

- مراقبت و رسیدگی از نظر انطباق قیمت کالا با صورت حسابها و اسناد خرید و رسیدگی به مکاتبات و تهیه نامه ها

- شرکت در کمیسیونهایی که به منظور انجام خرید تشکیل می گردد

- جمع آوری اسناد لازم جهت ترخیص کالا، مقایسه مبلغ ودیعه پیشنهاد دهندگان مناقصه با قیمتهای پیشنهادی

-       انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : مسئول دبيرخانه

 رشته شغلی : خدمات دفتري

 واحد سازماني : اداره پشتيباني و خدمات اداری

 بخش شغلي :   10000 - 30000

 مدرك تحصيلي :  دیپلم  و بالاتر

 رشته تحصيلي :  حوزه اداري

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        نظارت بر جریان نامه های وارده و صادره و ثبت آنها در اتوماسیون اداری

-        تفکیک و توزیع نامه های صادره و وارده از طریق ثبت در اتوماسیون به واحدهای مسئول پیگیری

-        مدیریت، طبقه بندی و کدگذاری اسناد و مدارک مطابق مقررات و اصول بایگانی

-        تهیه فرم های مورد نیاز و ارتباط با واحدها در خصوص تکمیل نامه های صادره

-        ایجاد بایگانی نامه ها و نظارت بر به روز نگهداری آنها

-        ایجاد سیستم مناسب جهت سهولت در دسترسی به نامه و پروندها

-        پیوست کردن سوابق مربوط به نامه ها و تحویل سوابق و مدارک مورد نیاز مراجعین داخلی و خارجی

-        حفظ اطلاعات پروندها و مدارک

-        تهیه گزارشات مورد نیاز مقام مافوق

-        تکثیر نامه ها، گزارشات و ...

-        نظارت بر سرویس دستگاهها

-        درخواست لوازم و ملزومات اداری مورد نیاز

-        انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : انباردار

 رشته شغلی : انبارداري  

 واحد سازماني : اداره پشتيباني و خدمات اداری

 بخش شغلي :   10000

 مدرك تحصيلي :  دیپلم  - فوق ديپلم

 رشته تحصيلي :  __

 عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        دریافت وتحویل کالاهای ورودی به انباروارائه رسید پس ازانطباق کالا با رسیدوفاکتورهای خریدوتنظیم صورتجلسه

-        طبقه بندی وکدگذاری اقلام،ثبت اجناس، لوازم یدکی، ابزار وادوات وارد شده و خارج شده از انبار درسیستم کامپیوتری وکارتهای کاردکس و یا دفاتر مربوطه و کدبندی مشخصاتی که بایستی روی اموال حک شوند

-        تهیه درخواست خرید کالا و هماهنگی با واحد بازرگانی با رعایت ضوابط

-        صورت برداری سالانه از موجودیها و نظارت در تحویل اموال و تهیه صورتجلسات لازم

-        صدور و تحویل اجناس از انبار در مقابل حواله انبار و برگ درخواست

-        مقایسه اجناس وارده وصادره بااسناد مربوطه به منظورحصول اطمینان از انطباق مشخصات آنها با کالاهای خریداری شده

-        تحویل گرفتن، انبار کردن اجناس و لوازم بر اساس سیستم چیدمان کالاها

-        مشخص نمودن کالاهای اسقاط و راکد و گزارش میزان کالاهای معیوب و فرسوده به سرپرست مربوطه

-        برآورد موجودی انبار و شمارش اجناس و تهیه درخواست خرید کالاهائیکه در انبار موجود نیست و برآورد کالاهای پرمصرف جهت کنترل موجودی انبار

-        اخذ و كاربرد کد اموال جهت کالاهای سرمایه ای به منظور ترخیص کالا از انبار

-        نظارت بر بارگیری اجناس و کالاها و انجام مراحل کار و همکاری در شمارش و کنترل موجودی انبار

-        همکاری و نظارت بر رعایت مقررات و موازین ایمنی، حفاظت و ايمني كار، نظافت انبار و ارائه آموزشهای لازم

-        بایگانی اسناد و مدارک مربوطه

-        همكاري در برگزاري جلسات مناقصه و مزايده

-        گزارش هفتگی کالاهای پرمصرف به واحدهای کنترل موجودی.

-        انجام ساير امور محوله

 

 عنوان پست : مسئول نقليه

 رشته شغلی : مسئول خدمات عمومي

 واحد سازماني : اداره پشتيباني و خدمات اداری

 بخش شغلي :   10000 - 20000

 مدرك تحصيلي :  دیپلم  - فوق ديپلم

 رشته تحصيلي : مكانيك

 عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        برنامه ریزی جهت سرویس دهی به واحدها

-        برنامه ریزی کارکرد اتومبیل ها و حضور و غیاب رانندگان

-        رسیدگی به تصادفات وتخلفات رانندگان وامور مربوط به تعمیرونگهداری وسرویس خودروهاوهزینه ها

-        انجام امور مربوط به شماره گذاری، طرح ترافیک و تقاضای خرید وسائط نقلیه و لوازم یدکی مورد نیاز

-        برنامه ریزی جهت اعزام رانندگان به مأموریت درخواستی واحدها

-        همکاری در تنظیم قرارداد با اتومبیل های استیجاری و پیمانکاران خصوصی

-        پي گيري امور مربوط به بيمه اتومبيل ها

-        اتخاذ تدابير لازم و مربوط به حفاظت و ايمني كار در واحد مربوطه

-        انجام ساير امور محوله

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز199
بازدید دیروز526
بازدید هفته2982
بازدید ماه1899
بازدید کل428329