نام خدمت شرح خدمت فرایند و مراحل کار و مدارک مورد نیاز زمان تقریبی مورد نیاز دریافت فایل
      واگذاری انشعاب(01-1)

در دسترس قرار دادن و فراهم بود امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب  ووسایل اندازهگیری(کنتور)، با ظرفیت مشخص و با فشارمقرر و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

(بند 17-4 آئین نامه عملیاتی)

فرایند واگذاری انشعاب آب و فاضلاب          از 3 تا یک هفته  درخواست انشعاب
 فرم نصب انشعاب
 گواهی مالکیت زمین
نمودار زمان مورد نیاز درخواست انشعاب  تعهد نامه اشتراک آب
 تعهد نامه مشترکین تجاری
 گزارش انشعاب غیرقانونی   
واگذاری انشعاب فاضلاب(02-1) 

 فراهم بودن امکان تخليه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوري عمومي فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفيت مقرر و مشخصات توافق شده در قرارداد برقراري انشعاب فاضلاب ، اعم از اينکه مشترک از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد.

فرآیند مربوطه 

مدارک مورد نیاز:کپی شناسنامه و کارت ملی،کپی مدارک مالکیت زمین،نامه دهیازی،کپی قبض پرداختی آب

در صورت امکان واگذاری 14 روز کاری  دریافت فرم مربوطه 

 پاسخ به استعلام(01-2)

تعیین بدهی و وضعیت انشعاب آب و فاضلاب و پاسخ به

استعلام

 فرایند مربوطه   بسته به شرایط      دریافت فرم مربوطه

تغییر کاربری انشعاب

(کد 02-2)

تغيير نوع کاربری  

(با رعایت مفاد بند 33-4 آئین نامه عملیاتی)

 فرایند مربوطه حداكثر 2 روز كاري   دریافت فرم مربوطه

فرایند تغییر مشخصات

(کد 03-2)

تغيير مشخصات ملك ومالك پس از

بررسي اسناد و مدارك ارائه شده

(بارعایت مفاد بند 30-4 آئین نامه عملیاتی)

  فرایند مربوطه حداكثر 10 روز كاري   دریافت فرم مربوطه

تغییر واحد مسکونی

(کد 04-2)

افزايش يا كاهش تعداد واحدمسكوني براساس

مدارک ارائه شده

  فرایند مربوطه حداكثر 10 روز كاري   دریافت فرم مربوطه

فرایند تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

 (کد 05-2)

افزايش يا كاهش ظرفيت قراردادي املاك غيرمسكوني

براساس مدارک ارائه شده

( با رعایت مفاد بند 19-4 آئین نامه عملیاتی)

  فرایند مربوطه حدود دو هفته   دریافت فرم مربوطه

تغییر قطر انشعاب

(کد 06-2)

افزايش يا كاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترك  (با رعایت بند 21-4 آئین نامه  عملیاتی)   فرایند مربوطه

حدود دو هفته

 دریافت فرم مربوطه 
 

تفکیک کنتور

(کد 07-2)

 

جايگزين نمودن كنتور جديد بجاي كنتور خراب يا فرسوده

ملك (با رعایت بند 39-4 آئین نامه عملیاتی)

  فرایند مربوطه  يك هفته  دریافت فرم مربوطه 

تغییر مکان وسایل اندازه گیری

(کد 08-2)

جابجايي كنتور و سیفون فاضلاب،تغییر سطح انشعاب،

تغییر مسیر انشعاب

  فرایند مربوطه

نمودار درخواست تغییر مکان

يك هفته

  دریافت فرم مربوطه
 

آزمایش کنتور

(کد 09-2)

 

 بررسي صحت عملكرد كنتور پس از

درخواست مشترك و پرداخت هزينه مربوطه

  فرایند مربوطه  

دو هفته

 دریافت فرم مربوطه 

تعویض کنتور

 (کد 10-2)

جايگزين نمودن كنتور جديد بجاي كنتور خراب يا فرسوده

ملك (با رعایت بند 39-4 آئین نامه عملیاتی)

  فرایند مربوطه يك هفته  دریافت فرم مربوطه 
 

قطع موقت و وصل انشعاب

(کد 12-2)

 

قطع و وصل انشعاب آب / فاضلاب به درخواست مشترك

 (با رعایت بند 41-4 و  40-4 آئین نامه عملیاتی)

  فرایند مربوطه  حدود 7 روز کاری  دریافت فرم مربوطه 

 نصب سيفون اضافي

( کد 11-2)

نصب انشعاب دوم يا سوم فاضلاب ملک بر اساس درخواست متقاضي و در صورت وجود شرايط لازم

فرآیند مربوطه -

مدارک مورد نیاز : اصل و تصویر سند مالکیت ،آخرین قبض پرداختی ،کپی شناسنامه و کارت ملی

حداکثر 7 روز کاری دریافت فرم مربوطه 

جمع آوری یا ادغام انشعاب

(کد 13-2)

جمع آوری انشعابات اضافی ملک درصورت  ادغام دو یا چند

ملک دارای انشعاب  (با رعایت بند 42-4 آئین نامه عملیاتی)

  فرایند مربوطه حدود 7 روز کاری  دریافت فرم مربوطه
 

صورتحساب میاندوره

(کد 14-2)

 

ارائه صورتحساب قبل از پايان سيكل براساس  شماره مصرف

كنتور  اعلام شده توسط  مشترک

 

مراحل:

-اعلام کارکرد کنتور به

شرکت آب و فاضلاب

-بررسی توسط امور

مشترکین و صدور

صورتحساب

مدارک مورد نیاز:اطلاع از شماره شناسایی انشعاب ،اطلاع از کارکرد فعلی کنتور

 حداكثر 2 روز كاري  فرم قسمت خدمات الکترونیک
 

بررسی صورتحساب

(کد 15-2)

 

بررسي صورتحساب از نظر صحت محاسبه و  همچنين

بررسي مصارف آن ازلحاظ اشتباه قرائت، خرابي كنتور و

يا لوله تركيدگي

 فرایند مربوطه  حداکثر 2 روز کاری   دریافت فرم مربوطه
 

اعلام کارکرد کنتور

(کد 16-2)

 

اعلام شماره مصرف كنتور توسط مالك يا ساكنين ملك

بدليل عدم قرائت كنتور

  فرایند مربوطه  

آنلاین و تلفن 1523

  فرم قسمت خدمات الکترونیک
 

مشاهده سوابق مصرف

(کد 17-2)

 

صدور قبض المثني به درخواست مشترک 

  فرایند مربوطه  

آنلاین

  فرم قسمت خدمات الکترونیک
 

پرداخت اینترنتی صورتحساب

(کد 18-2)

 

فراهم نمودن امکان پرداخت الکترونیکی صورتحساب

از طريق سایت، تلفن ... 

  فرایند مربوطه  

آنلاین و تلفن 1523

  فرم قسمت خدمات الکترونیک

 پيشنهادات، انتقادات و بررسي شكايات

(کد 19- 2)

امکان ثبت پيشنهاد، درخواست و شكايت از طريق 

سامانه و پاسخگویی به درخواستها

  فرایند مربوطه

 آنلاین و تلفن 1523

 فرم قسمت خدمات الکترونیک 

فروش آب تانکری

 (کد 20-2)

 

فروش آب سیار از طریق تانکر

  فرایند مربوطه  

حدود يك هفته

  دریافت فرم مربوطه

سایر

 فروش آب دارای عرصه و اعیان متعارف  

حدود 10 روز

فرم مربوطه
 درخواست تقسیط حق انشعاب  

حدود يك هفته

فرم مربوطه

          ارزیابی پیمانکاران

http://setadiran.ir

     خدمات پیمانکاران و تامین کنندگان - فرایند و مدارک و زمان انجام کار
فرایند برگزاری مزایده
     فرایند برگزاری مناقصه خرید

 

  آماده پاسخگویی 24 ساعته هستیم

 

1000 کاراکتر باقیمانده است