امروز   چهارشنبه   مورخ   20/آذر/1398  
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه
۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰         واگذاری انشعاب آب و فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب     
 ۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰         خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰     تغییر کاربری انشعاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱   
پاسخ به استعلام
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲   
تغییر مشخصات 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳   
تغییر واحد مسکونی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴   
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵   
  تغییر قطرانشعاب
   ۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶  
تفکیک کنتور 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷      تغییر مکان وسایل اندازه گیری
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸     آزمایش کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹     تعویض کنتور 
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰      نصب سیفون اضافی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱     قطع موقت و وصل انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲     جمع آوری یا ادغام انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳      صورتحساب میاندوره  
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴     بررسی صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵     اعلام کارکرد کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶     مشاهده سوابق ( المثنی و ... )   
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷     امکان پرداخت صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸     پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات   
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹     فروش آب تانکری

 

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز126
بازدید دیروز247
بازدید هفته582
بازدید ماه2854
بازدید کل347935