عنوان پست : رئيس اداره پشتيباني و خدمات اداري

 رشته شغلی : مدیر اداری مالی

 واحد سازماني : معاونت پشتيباني و منابع انساني

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : ترجيحاً مديريت اداري و مالي، حقوق و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        جمع آوری قوانین و مقررات مورد عمل در امور کارکنان

-        پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای و فعالیت های ورزشی به منظور افزایش بهره وری کارکنان

-        دريافت قرارداد ساليانه بيمه كاركنان

-        نظارت بر امور مربوط به خدمات درماني كاركنان

-        نظارت بر نیازهای واحدهای مختلف شرکت و ارزیابی پیشنهادات دریافتی طبق آئین نامه معاملات و مقررات

-        نظارت بر فعاليتهاي مربوط به مناقصه و مزايده و شركت در جلسات مربوط

-        دریافت استعلام و بررسی قیمت های جاری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط

-        نظارت بر خریدهای صورت گرفته از نظر انطباق با استانداردهای مورد نیاز

-        بررسی مدارک مربوط به سفارش اجناس و نحوه تحویل كالا

-        نظارت بر تعمیر و نگهداری ساختمانها

-        نظارت بر انجام فعاليتهاي دبيرخانه، انبار و نقليه

-        انجام سایر وظائف اداری طبق تشخیص مقام مافوق

1000 کاراکتر باقیمانده است