بررسی چگونگی تامین آب کاربری های جنوب غرب شهر قاین وروستاهای مهمویی، اسفشاد و شاهیک
مدیر امور آب و فاضلاب قاین از بررسی چگونگی تامین آب کاربری های جنوب غرب شهر قاین وروستاهای مهمویی، اسفشاد و شاهیک خبر داد.
مهندس حسین توکلی اظهار کرد: در بازدید مهندس فریور مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی چگونگی تامین آب کاربری های جنوب غرب شهر قاین و روستاهای مهمویی، اسفشاد و شاهیک از توابع بخش مرکزی شهرستان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

1000 کاراکتر باقیمانده است