تأمين آب شرب مورد نياز ساكنين اراضي موسوي شهر بيرجند با 4 كيلومتر لوله گذاري
مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از تأمين آب شرب مورد نياز ساكنين اراضي موسوي این شهر با 4 كيلومتر لوله گذاري خبر داد.
مهندس سید احمد ندائی جوان گفت: به منظور تأمين آب شرب مورد نياز ساكنين اراضي موسوي، شبكه توزيع آب شرب به طول 4 كيلومتر با لوله هايي با اقطار110،90 و160 از جنس پلي اتيلن توسعه يافت.
وی ادامه داد: اين لوله گذاري از ابتداي سال جاري براي تأمين آب اراضي موسوي شهر بيرجند انجام شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: با اقدامات انجام شده در پايان  لوله پلي اتيلن 160 ميليمتري به لوله 350 آزبست خيابان انقلاب وصل گرديد.

1000 کاراکتر باقیمانده است