برگزاری کمیته ورزش شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
کمیته ورزش شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با حضور اعضاء برگزار شد.
در این جلسه تصمیم گیری لازم در خصوص بودجه ورزش شرکت از محل اعتبارات عمرانی انجام شد و بر جذب این اعتبارات تاکید شد.
همچنین در این جلسه مدیر گروه های ورزشی فعال شرکت از جمله کوهنوردی، ایروفیتنس بانوان و غیره انتخاب و معرفی شدند.
لازم به ذکر است، در این جلسه برنامه ریزی در خصوص استفاده بهینه از سالن ورزشی شرکت صورت گرفت.

1000 کاراکتر باقیمانده است