برگزاري رزمايش خود حفاظتي ادارات در امور آب و فاضلاب فردوس   

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان فردوس از برگزاري رزمايش خود حفاظتي ادارات شهرستان در این امور خبر داد.

مهندس مجید شریف زاده گفت: با توجه به برگزاري جلسه توجيهي، این رزمایش با پيام فرماندار شهرستان و با رمز محمد رسول ا... همزمان با كل استان در محل امور با استفاده از 4 گروه 6 نفري آغاز گرديد.

وی افزود: در اين رزمايش كليه نكات ايمني، درب هاي خروجي اضطراري، تقسيم مسئوليت هر تيم به آتش بان، تأسيسات، امدادگر و محافظ، تامين آب و برق اضطراري، محافظ جهت مخازن پيش بيني گرديد.

لازم به ذکر است، این رزمايش به نحوه مطلوب با نظارت سپاه به پايان رسيد.

1000 کاراکتر باقیمانده است