برگزاري رزمايش خود حفاظتي ادارات در امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند

مدير امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند از برگزاري رزمايش خود حفاظتي در اين امور خبر داد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان گفت: رزمايش دفاع از مقر و خودحفاظتي با حضور نماينده سپاه پاسداران ناحيه شهرستان بيرجند و با همكاري پايگاه مقاومت بسيج شهيد اصغري امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند با موفقيت در محل ساختمان اين امور برگزار گرديد.

1000 کاراکتر باقیمانده است