امروز   یکشنبه   مورخ   06/مهر/1399  

عنوان پست : رئيس اداره پشتيباني و خدمات اداري

 رشته شغلی : مدیر اداری مالی

 واحد سازماني : معاونت پشتيباني و منابع انساني

 بخش شغلي :   30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : ترجيحاً مديريت اداري و مالي، حقوق و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-        دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-        آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-        جمع آوری قوانین و مقررات مورد عمل در امور کارکنان

-        پیشنهاد موارد رفاهی و انگیزه ای و فعالیت های ورزشی به منظور افزایش بهره وری کارکنان

-        دريافت قرارداد ساليانه بيمه كاركنان

-        نظارت بر امور مربوط به خدمات درماني كاركنان

-        نظارت بر نیازهای واحدهای مختلف شرکت و ارزیابی پیشنهادات دریافتی طبق آئین نامه معاملات و مقررات

-        نظارت بر فعاليتهاي مربوط به مناقصه و مزايده و شركت در جلسات مربوط

-        دریافت استعلام و بررسی قیمت های جاری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط

-        نظارت بر خریدهای صورت گرفته از نظر انطباق با استانداردهای مورد نیاز

-        بررسی مدارک مربوط به سفارش اجناس و نحوه تحویل كالا

-        نظارت بر تعمیر و نگهداری ساختمانها

-        نظارت بر انجام فعاليتهاي دبيرخانه، انبار و نقليه

-        انجام سایر وظائف اداری طبق تشخیص مقام مافوقعنوان پست : رئيس اداره منابع انسانی و تحول اداری

 رشته شغلی : مدیر اداری مالی

 واحد سازماني : معاونت پشتيباني و منابع انسانی

 بخش شغلي :  30000

 مدرك تحصيلي :  لیسانس و بالاتر

 رشته تحصيلي : مديريت اداري و مالي، حقوق و علوم اجتماعي  

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-       دریافت برنامه کار از مقام مافوق

-       آگاهی لازم از ضوابط و مقررات مرتبط با وظايف محوله

-       دریافت سیاستها و خط مشی های شرکت در زمینه نیروی انسانی و راهبردهای آموزشی و تشکیلاتی

-       مطالعه و بررسی نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بر اساس هدفهای کلی شرکت

-       نظارت بر اجرای نظام پرداخت و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در سطح شرکت

-       تدوین و تنظیم برنامه های آموزشی سطوح مختلف سازمان

-       بررسی و اظهار نظر نسبت به مسائل و مشکلات آموزشی

-       نظارت براجرای برنامه های نیروی انسانی وآموزش وهمکاری درتهیه وتدوین ونظارت براجرای دستورالعملها و روشها

-       مطالعه وتدوین ساختارمناسب تشکیلاتی براساس وضعیت فعلی ونیازهای آتی و مستند سازی و استاندارد کردن فعالیتها

-       شناخت و نظارت بر روز آوری اطلاعات کمی و کیفی نیروی انسانی و توزیع آنها بر حسب پستهای سازمانی

-       برنامه ریزی ، سازماندهی و هماهنگی جهت اندازه گیری بهره وری کارکنان ، تجزیه و تحلیل آن و طراحی و اجرای برنامه های بهبود سازمانی

-       نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی و بررسی و تحلیل منابع حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و سازمان

-       پیشنهاد بودجه آموزشی ، ملزومات ، منابع و وسایل کمک آموزشی

-       هماهنگی و جلب همکاری مراکز آموزشی به منظور استفاده از خدمات آموزشی و شناسائی مراکز آموزش معتبر

-       نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان )

-       نظارت بر اجرای دوره های آموزشی کوتاه و بلند مدت داخل و خارج سازمان

-       انجام اقدامات لازم در جهت تجهیز کتابخانه و تسهیل استفاده کارکنان در استفاده از کیفیت موجود و ایجاد امکانات لازم جهت دسترسی به آخرین دست آوردهای علمی

(انجام این وظیفه در صورت پیش بینی واحد کتابخانه در این واحد می باشد )

-    انجام ساير امور محوله عنوان پست :رئيس اداره نظارت بر طرحهای آب و فاضلاب

 رشته شغلی :کارشناس متخصص فنی و مهندسی

 واحد سازماني :معاونت طرح و توسعه 

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :   لیسانس و بالاتر   

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-   آشنایی با استانداردهای صنعت آب و فاضلاب و تعیین الگوی مناسب جهت طرح و اجراء با توجه به شرایط اقلیمی

-     تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای آب و فاضلاب

-     کنترل ونظارت برکیفیت مطلوب موادومصالح اولیه،امکانات مورد استفاده طرحها وپروژه ها به منظور بهبود بهره وری

-   نظارت بر ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب روستايي ، احداث مخازن و ذخیره آب،ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جنبی ، نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح و حصول اطمینان از کیفیت مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه هاي شركت

-   کنترل و نظارت بر حسن عملیات حفاری و تجهیزات چاهها و منابع آب و خطوط انتقال آب و بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی طرحهای آبرسانی و توزیع آب

-     نظارت بر نصب تاسیسات مکانیکی ، برقی و الکتریکی تصفیه خانه ها

-   تهیه و تنظیم گزارشات ادواری از پیشرفت کار طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب و نظارت بر فعالیتهای انجام شده در واحدهای تحت سرپرستی با درج پیشنهادات موثر و ارائه به مقام مافوق

-   نظارت بر انجام بررسیهای لازم جهت اولویتهای اجرائی طرحهای ایجاد و توسعه شبکه توزیع آب و جمع آوري و دفع فاضلاب با توجه به اعتبار تصویب شده

-   بررسی امکانات موجود از نظر تامین مصالح ، تجهیزات ماشین آلات لازم و ارائه راهکارهایی در جهت رفع مشکلات

-   بررسی و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران طرحهای شبکه و خطوط انتقال تصفیه خانه آب و فاضلاب و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج در صورت وضعیت با مفاد پیمانها و تائید و یا اصلاح آنها

-     ایجاد هماهنگی های لازم فی مابین مشاورین ، پیمانکاران و کارفرما به منظور پیشرفت پروژه ها

-    نظارت برچگونگی اجرای طرحهای تاسیسات آب وفاضلاب توسط پیمانکاران وتهیه گزارشات فنی حاوی نظرات اصلاحی

-     بررسی گزارشات پیشرفت کار قراردادهای پیمانکاران از نظر کمی و کیفی

-     کسب اطمینان از تهیه نقشه ها در موارد بروز مشکلات و ضرورت تغییرات در روند طرحها

-   تهیه نقشه های چون ساخت (ASBUILT ) مورد لزوم و اعمال تغییرات عملیات اجرائی طرحها جهت واحدها

-   آشنایی با دستور العمل ها وبخشنامه­ها وآئین نامه­ها وشرایط عمومی پیمان ونیزفهرست بهای کاری مختلف(ابنیه ، شبکه وژئوتکنیک حفاری) ابلاغی بمنظور اجرای هر چه صحیح­تر پیمانها و قراردادهای منعقده با پیمانکاران و مشاوران

-     تشکیل جلسات منظم ودوره­ای بامهندسین مشاوروپیمانکاران درخصوص طرحهای اجرائی 

-     اعمال مسئوليتهاي حفاظت و ايمني كار در تأسيسات و تجهيزات مربوط

-    انجام ساير امور محوله عنوان پست : رئيس اداره طرح و برنامه 

 رشته شغلی : كارشناس متخصص اداري مالي/ فني و مهندسي

 واحد سازماني : معاونت طرح و توسعه 

 بخش شغلي :   40000- 30000

 مدرك تحصيلي :  ليسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی: متناسب با وظايف محوله

          

 

 

 

 

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-     نظارت بر گردآوري، تجزيه و تحليل و ارائه گزارشهاي لازم از آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات شركت

-     نظارت بر تنظيم موافقت نامه هاي طرحها و نظارت بر حسن اجرای آنها

-   تهيه و تنظيم برنامه هاي كوتاه، ميان و بلند مدت و برنامه هاي جامع منطقه اي استان با مشاركت واحدهاي ستادي و شعب و پيگيري و دفاع از آن تا مرحله تصويب و ابلاغ از طريق مراجع قانوني ذيربط

-     همکاری در تهیه و تنظیم موافقتنامه مربوط

-    همکاری در بررسی طرحهای انجام شده و تعیین قیمت تمام شده واحد

-     پیش بینی و برآورد هزینه های پروژه ها و طرحهای مختلف و تجزیه وتحلیل قیمت تمام شده به منظور استفاده از آن در برآورد هزینه پروژه های آینده

-     تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي اجرايي برنامه هاي مصوب

-     نظارت بر اجراي طرحها و برنامه هاي مصوب و ارائه گزارشات تحليلي از عملكردها

-     ارزشيابي چگونگي پيشرفت طرحها و برنامه هاي شركت در قالب اهداف مورد نظر

-     تهيه و تنظيم و ارائه موافقت نامه هاي مربوط در قالب بودجه سالانه شركت

-     تهيه و تنظيم ابلاغيه هاي مربوط به تخصيص اعتبارات جاري و ارزي و ساير منابع از سازمانهاي ذيربط

-   برنامه ريزي در جهت جذب و هدايت اعتبارات بانكي مورد نياز طرحها و برنامه هاي شركت و حضور در مراجع ذيصلاح پولي و بانكي بمنظور توجيه و دفاع از برنامه ها و دفاع از اعتبارات مورد نياز

-   انجام اقدامات لازم به منظور اخذ تخصيص اعتبارات جاري و عمراني و ارزي و ساير منابع از سازمانهاي ذيربط و تهيه اصلاحيه و جابجايي اعتبارات و نظارت بر پيشرفت كار طرحهاي عمراني

-   انجام ساير وظايف و امور محوله    عنوان پست :رئيس اداره بررسيهاي فنی و مطالعات  

 رشته شغلی :کارشناس متخصص فنی و مهندسی

 واحد سازماني :معاونت طرح و توسعه  

 بخش شغلي :   40000

 مدرك تحصيلي :   لیسانس و بالاتر

 رشته تحصیلی:عمران، آب وفاضلاب، مكانيك سيالات، بهداشت محيط

عناوین وظائف و مسئوليتها :

-     دريافت سياستها و خط مشي ها از مقام مافوق

-     آگاهي از ضوابط و مقررات مربوط با وظايف محوله

-     تهیه و یا تائید طرحهای شبکه هاي توزيع و تأمين آب و جمع آوري و دفع فاضلاب شركت

-   بررسي و کنترل مطالعات و طراحي نقشه های مربوط به شبکه ها و لوله گذاری ، انتقال، جمع آوری، حفاری،  مخازن، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب، ساختمانهای اداری و انبار و طرحهای جلوگیری از خسارت و پرت آب

-     ارائه نقشه های اجرائی شبکه ، انتخاب جنس لوله ها و تهیه نقشه جزئیات اجرائی

-   همكاري در جهت تهیه اسناد مناقصه باتوجه به طرح نهائی ونتایج حاصل ازمطالعات انجام شده براساس استانداردهاوضوابط مربوط

-   همكاري در تهیه و تائید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه

-  نظارت برکارهای ارائه شده مهندسین مشاوروغیره براساس قراردادهای منعقده ، بررسی، تجزیه و تحلیل گزارشات آنها

-    اقدام در جهت تحويل پروژه هاي انجام گرفته

-  هماهنگی باواحدهای اجرائی به منظوراصلاح طرحهای درحین اجراءوپیشنهادات سازنده درجهت­گردش­کاری مطلوب

-  نظارت بر انجام محاسبات فنی و ايمني طرحهای آب و فاضلاب، تعیین فهرست مقادیر و مصالح مورد نیاز به منظور اجرای کار در طرحهای شبکه ، مشخصات فنی نقشه ها و نمودارهای مربوط و برآورد هزینه با استفاده از فهرست بهای استاندارد و یا فهرست سایر مراجع

-    نظارت بر تهیه پیش نویس قراردادها به منظور استفاده از خدمات مهندسین مشاور

-   مشخص نمودن اولویت ها و ضرورتهای مورد نیاز طرحهای آب و فاضلاب و تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی عملیات طرحهای مطالعاتی ، نقشه برداری ، اجراء و بهره برداری آب و فاضلاب

-   شرکت درجلسات فنی و مهندسی جهت انتخاب طرحهای آب و فاضلاب و ارائه نقاط ضعف و قوت طرحهای موجود

-     پیگیری تشکیل جلسات کمیته فنی و بررسی وتصویب نهایی نقشه ها ، پروفیلها ، طرحها و پروژه های آب و فاضلاب

-   کنترل، بررسی و تأئيدوضعیتهای موقت و قطعی ارائه شده مشاوران در صورت منطبق بودن با مفاد قرارداد تائید آنها

-     تهیه گزارشات آماری و تجزیه و تحلیل های لازم از فعالیت های مربوط به توسعه تاسیسات

-     نظارت بر نگهداری نقشه ها در آرشیو فنی دفتر طراحی و استفاده از آنها در مواقع مورد نیاز

-    انجام ساير امور محولهبازدید امروز307
بازدید دیروز824
بازدید هفته4520
بازدید ماه17554
بازدید کل482621