امروز   چهارشنبه   مورخ   02/اسفند/1396  
واگذاری انشعاب آب (۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰)
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۰ واگذاری انشعاب آب
۱۵۰۳۱۴۵۲۱۰۱ واگذاری انشعاب فاضلاب


خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب(۱۵۰۳۱۴۵۳۰۰۰)
شناسه خدمت عنوان خدمت بستر ارائه
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۰ تغییر کاربری انشعاب

۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۱
پاسخ به استعلام
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۲
تغییر مشخصات
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۳
تغییر واحد مسکونی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۴
تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۵
تغییر قطرانشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۶
تفکیک کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۷ تغییر مکان وسایل اندازه گیری
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۸ آزمایش کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۰۹ تعویض کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۰ نصب سیفون اضافی
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۱ قطع موقت و وصل انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۲ جمع آوری یا ادغام انشعاب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۳ صورتحساب میاندوره
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۴ بررسی صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۵ اعلام کارکرد کنتور
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۶ مشاهده سوابق ( المثنی و ... )
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۷ امکان پرداخت صورتحساب
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۸ پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات
۱۵۰۳۱۴۵۳۱۱۹ فروش آب تانکری


بازدید امروز351
بازدید دیروز349
بازدید هفته1125
بازدید ماه6954
بازدید کل168109