امروز   جمعه   مورخ   28/خرداد/1400  

اساسنامه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان      شماره 2722/ت 28225                                                                       2/2/1382  

وزارت نيرو   هيات وزيران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نيرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - اساسنامه شركت هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان را به شرح زير تصويب نمود :  

اساسنامه شركتهاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان

  فصل اول - كليات و سرمايه

ماده 1- نام شركت ، شركت سهامي آب و فاضلاب روستايي استان ... است كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود .  

ماده 2- هدف شركت ايجاد ، توسعه ، نگهداري ، بهره برداري ، بازسازي و مرمت تاسيسات مربوط به تامين انتقال ، تقسيم و توزيع آب شرب و بهداشتي ، جمع آوري و انتقال و دفع بهداشتي فاضلاب روستاها مي باشد .  

ماده 3- مركز اصلي شركت ، شهر مركز استان ... خواهد بود .  

ماده 4- نوع شركت ، سهامي (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالي داشته و مشمول ضوابط و مقررات مطرح در قوانين ذي ربط بوده و طبق اصول بازرگاني و مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي خود اداره مي شود .  

ماده 5- مدت شركت نامحدود است .  

ماده 6- سرمايه شركت عبارت است از مبلغ پنج ميليون (000/000/5) ريال كه به پانصد سهم ده هزار(000/10) ريالي منقسم گرديده است و تماما متعلق به شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور مي باشد .  

تبصره - تغييرات سرمايه با رعايت قوانين مربوط صرفا با تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجام خواهد شد .

--------------------------------------------------------------------------------  

فصل دوم - موضوع فعاليت و وظايف شركت                                   ماده 7- براي نيل به اهداف مندرج در اين اساسنامه شرك با رعايت مقررات و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير مي باشد :  

1- مطالعه و اجراي طرحهاي ايجاد و توسعه تاسيسات مربوط به تامين ، انتقال و توزيع آب آشاميدني و بهداشتي روستاها .  

2- مطالعه و اجراي طرحهاي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوري ، انتقال و تصفيه ) .  

3- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدني و بهداشتي روستاها نظير چاهها ، آبگيرها ، تصفيه خانه ها ، مخازن ، ايستگاههاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع .  

4- نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال ، شبكه جمع آوري و تصفيه خانه .  

5- مرمت ، بازسازي و توسعه شبكه ها و تاسيسات آب آشاميدني و تاسيسات عمومي دفع بهداشتي فاضلاب روستايي و حفاظت از حريم آنها .  

6- تامين آب آشاميدني در شبكه هاي روستايي بر اساس استانداردهاي مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نيرو.  

7- بهره برداري و اداره تاسيسات مرتبط با وظايف كه در اختيار شركت گذارده مي شود .  

8- اخذ هر گونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي ، عرضه اوراق مشاركت داخلي و پيش فروش انشعاب و ساير روشهاي تامين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي ربط .  

9- خريد خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي ، اجرايي ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب و فاضلاب روستايي و خدمات مشتركين به منظور كاهش هزينه ها ، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات .  

10- انجام تمهيدات لازم به منظور توسعه مشاركت بخش غيردولتي در امور آب و فاضلاب روستايي .  

11- همكاري و اشتراك مساعي با موسسات ذي ربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي ، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شركت .  

12- انجام هر گونه عمليات و معاملات كه براي مقاصد شركت ضروري و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شركت باشد .     تبصره - شركت مجاز به ايجاد شركت با سرمايه گذاري در ساير شركتها نمي باشد .  

  --------------------------------------------------------------------------------

فصل سوم - اركان شركت  

ماده 8- اركان شركت به شرح زير مي باشد :  

1- مجمع عمومي  

2- هيئت مديره و مدير عامل  

3- بازرس و حسابرس  

الف - مجمع عمومي  

ماده 9- نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئت مديره شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و رياست آن به عهده معاون وزیر نیرو و رئیس هیات مدیره  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مي باشد .  

ماده 10- مجامع عمومي شركت عبارتند از :  

1- مجمع عمومي عادي  

2- مجمع عمومي فوق العاده  

ماده 11- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شود . يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي ذكر شده است . بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قيد شده است .  

تبصره - مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع با رئيس هيئت مديره و يا بازرس و حسابرس با ذكر علت در هر زمان به دعوت رئيس مجمع مي تواند تشكيل شود .  

ماده 12- مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده با حضور اكثريت اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت آراي كل اعضاء و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل دو سوم آراي كل اعضاء معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز از تاريخ تشكيل مجمع عمومي قرارداد بايد همراه دعوت نامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .  

ماده 13- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

  1- اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .  

2- رسيدگي و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت .  

3- اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت .  

4- انتخاب يا عزل رئيس و اعضاي هيئت مديره و بازرس و حسابرس شركت .  

5- تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره .  

6- تعيين حق الزحمه بازرس و حسابرس شركت .  

7- تصويب آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و اموال شركت با رعايت مقررات مربوط .  

8- بررسي و تائيد بهاي تمام شده آب مصرفي و خدمات جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب و برقراري انشعاب بر اساس گزارش بازرس قانوني و ارائه آن به وزارت نيرو .  

9- بررسي و تائيد نرخ و آبونمان آب مصرفي و كامزد و آبونمان جمع آوري و دفع فاضلاب روستاها و هزينه هاي برقراي انشعاب با در نظر گرفتن بهاي تمام شده و ارائه آن به وزارت نيرو براي طي مراحل تصويب و ابلاغ تعرفه هاي مربوط .  

10- تصويب آئين نامه استخدامي شركت در چارچوب مصوبات مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و ساير مقررات مربوط .  

11- بررسي و تصويب ساختار كلان شركت و تعيين سقف بستهاي مورد نياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني .  

12- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين دارو و همچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط .  

 

13- تعيين روزنامه كثير الانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .  

14- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است .  

ماده 14- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :  

1- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شرك و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .  

2- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت طبق قوانين و مقررات مربوط و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب .  

ب - هيئت مديره و مدير عامل  

ماده 15- هيئت مديره شركت مركب از سه يا پنج عضو اصلي خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از ميان افراد صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت انتخاب مي شوند . اعضاي هيئت مديره مي بايد مي بايد به صورت تمام وقت در شركت و يا شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و يا يكي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور اشتغال داشته باشند . اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است .  

ماده 16- مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل بعنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا با هر دليل ديگر كه ادامه فعاليت هر يك از اعضاي اصلي هيئت مديره ( به تشخيص رئيس هيئت مديره شركت مادر تخصصي ) غير ممكن گردد ، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد .  

تبصره - عضو علي البدل هيئت مديره از بين كاركنان شركت انتخاب مي شود .  

ماده 17- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق كل اعضاء اتخاذ خواهد گرديد .  

ماده 18- جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستورجلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد . در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهد بود .  

ماده 19- هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد . مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رئيس هيئت مديره مي باشد .  

ماده 20- هيئت مديره براي انجام هر گونه عمليات و معاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا مجمع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است .  

هيئت مديره همچنين داراي اختياراتي به شرح زير مي باشد :  

1- پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي .  

2- تائيد برنامه عملياتي شركت اعم از بهره برداري و توسعه تاسيسات .  

3- رسيدگي و تاييد بودجه سالانه ، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شرك و ارائه آن به مجمع عمومي .  

4- تائيد آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اموال و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي تصويب .  

5- تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسناممه .  

6- تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مدير عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات .  

7- انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و فعاليتهاي شركت .  

8- بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي .  

9- بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني به مجمع عمومي .  

10- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان و سقف بستهاي سازماني شركت و اعلام به مجمع عمومي .  

11- هيئت مديره موظف است صورتهاي مالي شركت و گزارش هيئت مديره را در مهلت مقرر قانوني براي شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور و همچنين به منظور رسيدگي و اظهارنظر براي بازرس و حسابرس شركت ارسال نمايد .  

12- بررسي و پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي به مجمع عمومي با رعايت مقررات مربوط .  

13- انتخاب مدير عامل و پيشنهاد وي به رئيس مجمع عمومي شركت براي صدور حكم .  

14- بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت .  

15- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و پيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي .  

16- هيئت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مدير عامل تفويض نمايد .  

ماده 21- مدير عامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود . مدير عامل در حدود قوانين و مقررات اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شرك مي باشد .  

مدير عامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد .  

ماده 22- وظايف مدير عامل به شرح زير مي باشد :  

1- اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي .  

2- تهيه ، تنظيم و پيشنهاد خط مشي ، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره .  

3- پيش بيني اعتبار لازم براي خريد خدمات پشتيباني فني ، تحقيقاتي ، تداركاتي و آموزشي در بودجه شركت .  

4- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارايه آن به هيئت مديره .  

5- تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط .  

6- پيشنهاد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره .  

7- پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي .  

8- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در حدود قوانين و مقررات مربوط .  

9- اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور و عمليات شركت به استثناي آنچه از وظايف مجمع عمومي و هيئت مديره است .

  10- عزل و نصب كليه كاركنان شركت ، تعيين حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس مقررات و آئين نامه هاي مصوب .  

ماده 23- مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق نوكيل به غير را دارد . مدير عامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئت مديره نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد .

 

ماده 24- كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها مي بايد به امضاي مدير عامل ( يا نماينده وي ) و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره ( يا نماينده منتخب هيئت مديره ) برسد . مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد . كليه چكها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذيحساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد .  

ماده 25- در صورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل ، اقدامات او تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرايي خواهد داشت .

  ج - بازرس و حسابرس  

ماده 26- شركت داراي بازرس و حسابرس خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد .  

تبصره 1- اقدامات بازرس و حسابرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد .  

تبصره 2- مجمع عمومي عادي مي تواند بازرس و حسابرس علي البدل انتخاب نمايد تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود ، حسب تشصيص رئيس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد .

 

-------------------------------------------------------------------------------- فصل چهارم - صورتهاي مالي

   ماده 27- سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد .  

ماده 28- صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر قانوني در اختيار بازرس و حسابرس قرار داده شود .  

ماده 29- شركت مجاز خواهد بود بخشي از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را براي انجام خدمات معيت به شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور اختصاص دهد .  

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------- فصل پنجم - ساير مقررات   ماده 30- اين شركت از نظر سياستها ، برنامه ها و فعاليتهاي توسعه و بهره برداري تابع ضوابط و مقررات وزارت نيرو خواهد بود .   اين اساسنامه به موجب نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .   معاون اول رئيس جمهور - محمد رضا عارف

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز371
بازدید دیروز794
بازدید هفته3700
بازدید ماه14740
بازدید کل647200