امروز   جمعه   مورخ   28/خرداد/1400  

 مشترك: مشترك عبارتست از شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب آب مورد تقاضاي او طبق مقررات آئين نامه علمياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب برقرار شده باشد.

 انشعاب آب خانگي: انشعاباتي است كه صرفاً براي مصارف خانگي در حدود متعارف آب شرب و بهداشتي به واحدهاي مسكوني واگذار مي‌گردد.

انشعاب آب غير خانگي : انشعاباتي است كه براي مصارف غيرخانگي نظير تجاري، توليدي، عمومي، فضاي سبز، اداري‌ و... وبميزان ظرفيت قراردادي، واگذار مي‌گردد.

 الگوي مصرف: ميزان مصرف آبي است كه بعنوان متوسط مصرف آب ماهانه مشتركين خانگي براساس شرايط اقليمي، جغرافيايي، فرهنگي و آداب مصرف، مطابق جداول پيوست براي شهرهاي مختلف كشور تعيين گريده است.

تبصره: ميزان الگوي مصرف براي ساير شهرها و شهرهاي جديد با توجه به شرايط مذكو توسط هيأت وزيران تعيين و ابلاغ مي‌شود.

 ظرفيت قرار دادي انشعاب آب غير خانگي: عبارت است از حجم آبي كه در قرار داد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا اين حد بر متر مكعب در ماه مي‌باشد.

 مصارف مازاد: مقدار آب مصرفي بيش از الگوي مصرف و يا بيش از ظرفيت قراردادي در يك ماه، مصارف مازاد ناميده مي‌شود.

 شبكه توزيع آب: كليه تأسيسات و تهجيزات توزيع آب از قبيل مخازن ذخيره، خطوط اصلي و فرعي توزيع آب و همچنين تلمبه خانه‌هاي داخل شبكه، شبكه توزيع آب ناميده مي‌شود.

تعریف متقاضی :

عبارتست شخص حقیقی یا حقوقی که برقراری انشعاب یا انشعابات آب و فاضلاب و یا تغییر در قطر انشعاب و ظرفیت قراردادی را درخواست نموده ، اما هنوز درخواست وی انجام نشده باشد.(طبق بند 1-4 آئین نامه عملیاتی)

تعریف شرکت :

عبارتست از : شرکت آب و فاضلاب روستایی که به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده و برای تمام یا بخشی از امور تأمین و توزیع آب شرب و همچنین جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب در داخل محدوده خدماتی شرکت ، به فعالیت می پردازد و خدمات مورد نیاز آب و فاضلاب را تأمین می نماید. (طبق بند 3-4 آئین نامه عملیاتی)

تعریف بدهی :

عبارتست از آخرین مبلغ درج شده روی آخرین قبض صادره که از محل مصرف آب و یا تجمع آبونمان و سایر موارد مندرج در قبض که مشترک به شرکت آب و فاضلاب روستایی بدهکار می باشد و می بایست در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

انواع بدهی :

1- بدهی جاری : عبارتست از مبلغ مندرج در آخرین قبض صادره بدون بدهی قبلی .

2- بدهی مانده از قبل (معوقه) : عبارتست از مبلغی که در قسمت بدهی قبلی آخرین قبض صادره درج شده .

3- بدهی های مشکوک الوصول : عبارست از بدهی های شامل موارد زیر :

1-3- مطالبات از مشترکینی که مربوط به سنوات گذشته می باشد ..

2-3- مطالبات از مشترکینی که به علت عدم پرداخت بدهی انشعاب آنها قطع و مشترک جهت وصل مجدد انشعاب مراجعه ننموده است.

3-3- مطالبات از مشترکینی که به علت تخلیه روستا و انتقال به مکان دیگر ایجاد شده است.

4-3- بدهی های مربوط به مساجد، حسینیه ها،غسالخانه،حمام عمومی، مزار شهدا ،گورستان های عمومی ( در محدوده روستا )

استحصال سرانه آب: عبارت از میانگین روزانه مقدار آب برداشت‌شده از منابع برای مصارف مختلف هر نفر جمعیت شهری طی مدت یک‌سال است.

 

استحصال سالانه آب: مجموع مقدار آبی است که در طول مدت یک‌سال برای مصارف شهری از منابع تامین آب برداشت یا پمپاژ شده است.

 

پمپ آبرسانی: دستگاهی است که آب موجود را از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل می‌کند.

 

تصفیه شیمیایی آب: عملیاتی است که منجر به کاهش مقدار املاح محلول در آب تا حد نسبت‌های استاندارد برای آشامیدن یا شستشو می‌شود.

 

تصفیه میکروبی آب: عبارت از حذف عوامل بیماری‌زا در آب است.

 

تصفیه فیزیکی آب: عبارت از حذف مواد معلق در آب و کاهش کدورت آب است.

 

کارگاه تامین، تصفیه و توزیع آب: کارگاهی است که در آن هریک از فعالیت‌های تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب به صورت مجرد یا توأم انجام می‌گیرد

 

مخزن عمومی آب: عبارت است از منبعی که آب در آن جمع‌آوری می‌شود و از طریق شبکه لوله‌کشی یا فقط یک شیر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
سایرتعاریف و واژه های تخصصی
 

 

ایمنی سد: عبارتست از جلوگیری از رها شدگی غیر قابل کنترل آب مخزن

 

ایستگاه های باران سنجی: تهیه آمار بارندگی سالانه و ماهانه در محدوده ایستگاه ها

 

ایستگاه های سنجش دبی متوسط رودخانه ها : تهیه آمار متوسط دبی ماهانه و سالانه در رودخانه های استان

 

ایستگاه های سنجش دبی لحظه ای : تهیه آمار حداکثر و حداقل دبی در رودخانه های استان و بررسی وقوع سیلاب ها

 

ایستگاه های تبخیر سنجی : تهیه آمار تبخیر در محدوده ایستگاه ها
 
بستر :آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره های برگشت مختلف وسیله وزارت نیرو و یا شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان تعیین می شود.
- دوره برگشت طغیان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین و جهت برآورد سیبلاب با تناوب مورد نظر به وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و آب برق خوزستان اعلام می گردد.
- تعیین بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله بوسیله وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای و آب برق خوزستان تعیین می شود و در مناطقی که ضرورت ایجاب نماید سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ۲۵ ساله محاسبه قرار گیرد شرکت های فوق الذکر حسب مورد با ارائه نقشه های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.
- تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها، مسییل ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تاثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسلامی است لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.
برکه : اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی، آب در آنها جمع شده و باقی می ماند

 

سد ایمن:سدی است که سطح قابل قبولی از خطر خرابی را برای جامعه پایین دست فراهم آورد

 

سردهانه یا آبگیر:به مجموعه ساختمانها و تجهیزات هیدرومکانیکی طراحی شده برای انتقال آب از مبدأ به نقطه مصرف ، آبگیر گفته می شود .
ساماندهی رودخانه: عبارتست از اقداماتی که باعث ایجاد شرایط مطلوب ( درمورد پایداری ، انحنا و محل عبور ) در باره بالادست رودخانه می گردند . این اقدامات شامل استفاده از دیواره های حفاظتی ، آبشکن ها و حزایر پلکانی میباشند.
مانیتورینگ: مانیتورینگ رکن اصلی ایمنی سدها می باشد عبارتست از رفتارسنجی و به عبارت دیگر درک رفتارسد و شامل دو مرحله میباشد :
۱- بازرسی دوران چشمی و تخصیصی توسط پرسنل سد و مهندسین متخصص.
۲- نظارت برعملکرد سد با استفاده از داده ها ی ابزار بندی .
مسیل :مسیل مجرائی طبیعی است که سیل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً در آن جریان پیدا می کند.
مسیل متروکه : مجرائی است طبیعی که تحت تاثیر عوامل طبیعی یا غیرطبیعی امکان حدوث سیبلاب در آن وجود نداشته باشد.
مرادب : زمین باتلاقی مسطح و پستی است که دارای یک یا تعدادی آبراهه باشد و معمولاً درصد بزرگ دریا زیر آب رود همچنین اراضی پستی که در مناطق غیرساحلی در فصول بارندگی و سیلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقی داشته باشد.

 

نظام بهره برداری: عبارتست از یک سیستم اجتماعی که با بهره گیری از دانش و تکنولوژی، از آب به منظور تولید محصولات کشاورزی استفاده می نماید
نقطه تحویل آب: محل و یادریچه ای است که درآن نقطه آب از طرف شرکت به مشترک یا تشکل های بهره برداری تحویل داده میشود و وسایل اندازه گیری ( درصورت وجود ) درآن محل نصب می گردد. آبیاری: آبیاری عبارت است از تامین تمام یا قسمتی از آب مورد نیاز گیاه با دخالت انسان که با هدف بهبود وضع تولید محصول کشاورزی یا چراگاه انجام می‌شود. سیلاب یا آبی که د ر اثر طغیان رودخانه در مزرعه جاری شود، آبیاری محسوب نمی‌شود ولی اگر این آب‌ها پس از کنترل و جمع‌آوری در اختیار محصول قرار گیرد، آبیاری محسوب می‌شود. آبشکن: سازه هائی هستند که درجهت عمود برجریان رودخانه از سواحل رودخانه به سمت داخل رودخانه توسعه می یابند . و جهت هدایت جریان درطول یک ازه رودخانه و همچنین برای حفاظت ساحل یا انحراف مسیر عمومی جریان ایجاد می گردند. آبیاری بارانی: نوعی آبیاری تحت فشار است که آب از طریق لوله و پخش‌کننده‌های تعبیه شده روی آن به صورت قطرات باران در مزرعه پاشیده می‌شود. آبیاری تحت فشار: نوعی آبیاری است که آب به وسیله یک سیستم بسته، متشکل از پمپ، انواع لوله، اتصالات و سایر وسایل و لوازم مربوط، در زمین کشاورزی توزیع می‌شود. آبیاری قطره‌ای: نوعی آبیاری تحت فشار است که جریانی کند از قطرات آب به‌طور مستمر از طریق لوله و چکاننده‌های تعبیه شده روی آن، به پای یک یک درختان یا بوته‌ها برقرار می‌شود. آبیاری کرتی: نوعی آبیاری غرقابی است که در آن، مزرعه به قطعات با طول کم تقسیم شده و در هر مرتبه آبیاری، کرت‌ها را از آب پر می‌کنند. آبیاری مزرعه برنج نیز نوعی آبیاری کرتی است که برقراری جریان دائم آب، سطح آن را کرت‌ها ثابت نگه می‌دارند. آبیاری غرقابی: نوعی آبیاری است که در آن مزرعه با کرت‌های با شیب کم تقسیم شده و با برقراری جریان آب در سرتاسر هریک از کرت‌ها، محصول آبیاری می‌شود. آبیاری نواری: نوعی آبیاری غرقابی است که در آن زمین به کرت‌های مستطیلی شکل با طول نسبتاً زیاد و شیب کم تقسیم شده، آب از سر کرت وارد شده و پس از رسیدن به انتهای کرت، بسته می‌شود. آبیاری نشتی: نوعی آبیاری است که به منظور آن در مزرعه، جوی و پشته یا شیارهایی موازی ایجاد می‌شود و در هز مرتبه آبیاری، آب را با جریان ملایم وارد جوی‌‌ها یا شیارها می‌کنند. در این روش، آب به تدریج در خاک اطراف جوی یا شیار نشست می‌کند و در دسترس ریشه گیاه قرار می‌گیرد. ابزار دقیق: دستگاهها و تجهیزاتی هستند که درهنگام ساخت سد در نقاط حساس و مهم که از پیش تعیین گردیده اند جهت ثبت پارامترهای مورد نیاز نصب می گردند و آمار داده های ثبت شده آنها در دوران بهره برداری ، جهت رفتارسنجی سد بسیار لازم و ضروری می باشد
 
تأمین آب: عبارتست از در دسترس قراردادن یا فراهم بودن امکان استفاده از آب در نقطه تحویل مطابق سند ( پروانه ) صادره اعم از اینکه میزان آب موجود استفاده بشود یا نشود

 

تشکلهای بهره برداری: به مجموعه های سازمان یافته مصرف کنندگان آب کشاورزی که جهت تحویل حجمی آب و توزیع بین مصرف کنندگان ذینفع تشکیل می گردند تشکل های بهره بردرای گفته می شود این تشکلها درقالب انجمن ها ، شرکت های زراعی ، شرکتهای تعاونی تولید روستائی ، کشت و صنعت ها ، تعاونی ها ، اتحادیه ها و یلا سایر تشکلهای آب بران و بهره برداران درمحل نقاط تحویل و یا برداشت آب متناسب با شرایط و وضعیت شبکه های آبیاری از نظر آبگیری و نحوه استقرار اراضی کشاورزی ایجاد می گردند
تصرف ملکی زمین:نوعی تصرف است که بهره‌بردار، خود مالک قانونی یا عرفی زمین است.
تصرف شبه ملکی زمین: نوعی تصرف است که با اینکه بهره‌بردار، خود مالک زمین نیست ولی همانند یک بهره‌دار مالک، از زمین استفاده می‌کند؛ مانند تصرف اراضی با اجاره دایم (بیش از ۳۰ سال)، تصرف و استفاده لاینقطع بدون معارض از اراضی برای مدت طولانی مثلاً ۳۰ سال توسط بهره‌برداری که مالک زمین نیست و اجاره‌بها نیز پرداخت نمی‌کند و حتی فروش یا واگذاری آن را نیز ندارد. تصرف غیرمجاز اراضی هر چند به مدت طولانی، در اینجا منظور نمی‌شود.
تصرف اجاره‌ای زمین: نوعی تصرف است که بهره‌بردار یا بهره‌برداران، زمین را برای مدتی محدود در مقابل مبلغ معینی پول، مقدار معینی جنس یا ارائه خدمت در مدت زمانی معین (به عنوان اجاره‌بها)، در اختیار دارند. تصرف اراضی به صورت رهنی یا رایگان (بدون پرداخت اجاره‌بها) برای مدت محدود نیز در اینجا منظور می‌شود.
تصرف سهمی زمین: نوعی تصرف است که بهره‌بردار، زمین را برای تولید محصول معین در مقابل واگذاری سهمی از آن در اختیار دارد و برخلاف تصرف اجاره‌ای، مقدور محصولی که به مالک پرداخت می‌شود، ثابت نیست و تابع میزان محصولی است که برداشت می‌شو د.

1000 کاراکتر باقیمانده است


بازدید امروز292
بازدید دیروز794
بازدید هفته3621
بازدید ماه14661
بازدید کل647121