سرويس دوره اي تابلو برق مجتمع روستايي قطارگز شهرستان بيرجند
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بيرجند گفت: سرويس دوره اي تابلو برق مجتمع روستايي قطارگز شهرستان بيرجند با موفقيت انجام شد.
مهندس سيد احمد ندائي جوان اظهار کرد: این عملیات توسط گروه تعميرات واحد آبرساني نسبت به تعويض يك عدد كليد فيوز 32 آمپر در مجتمع روستايي قطار گز شهرستان بيرجند اقدام شد.
وي اضافه كرد: اثر گرد و خاك بر تجهيزات برقي و الكترونيكي موجب كاهش عمر مفيد تجهيزات مي گردد.

1000 کاراکتر باقیمانده است